2017

NVN ledenbijeenkomst

Voorafgaand aan de Biemond cursussen is er een ledenbijeenkomst op 15 maart.

Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 november en de extra ALV van 29 november 2016 heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden over de kwaliteitscriteria IAT. De kwaliteitscriteria en het opgestelde addendum zijn op 29 november ter stemming gebracht, waarna ze zijn aangenomen door de ALV. Daarnaast is afgesproken om zo spoedig mogelijk de discussie over de regionale inrichting van de acute beroertezorg op te pakken.

Huidige stand van zaken IAT
Op 23 december 2016 informeerden wij u over de stand van zaken. De minister van VWS heeft eind december 2016 op voordracht van het Zorginstituut Nederland intra-arteriële trombectomie (IAT) toegelaten tot het verzekerd pakket. In een begeleidende brief spreekt de minister haar zorg uit over een verantwoorde implementatie van IAT en geeft ze geeft de veldpartijen tot 1 juni 2017 de tijd om een kwaliteitsdocument op te stellen. Dit document moet beschrijven waar een IAT-centrum (onder andere volumenorm) aan moet voldoen, waar de organisatie van de acute CVA-keten in de regio (multidisciplinaire afspraken) aan moet voldoen en welke medisch-inhoudelijke kwaliteitscriteria (onder andere indicatiecriteria) zullen gelden om dat te evalueren. Over dit document zal onder regie van het Zorginstituut tripartiet overeenstemming moeten komen. Indien deze aangescherpte criteria en de aanvullende regionale afspraken niet tijdig tot stand komen, zal de minister een vergunningsplicht op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (wbmv) inzetten.

Regionaal plan over de inrichting / organisatie beroertezorg
Op 14 december 2016 heeft een ledenbijeenkomst plaatsgevonden over de regionale inrichting / organisatie van de beroertezorg, waarbij het doel was om met elkaar vast te stellen waar een regionaal plan aan zou moeten voldoen en welke partijen daarbij betrokken moeten zijn. De leden van de voorbereidingsgroep van deze bijeenkomst werken momenteel aan de verdere uitwerking van een document dat uiterlijk begin maart voorgelegd zal worden aan de contactpersonen van de verschillende maatschappen/vakgroepen, zodat dit intern besproken kan worden ter voorbereiding op de vervolg(leden)bijeenkomst op 15 maart 2017.

Vervolg(leden)bijeenkomst over regionale inrichting / organisatie beroertezorg
Op woensdagavond 15 maart 2017, de avond voorafgaand aan de Biemond Cursussen, vindt van 18.00 tot 22.00 uur een volgende ledenbijeenkomst plaats, waarbij we op basis van het conceptdocument van de voorbereidingsgroep tot een breed gedragen document willen komen. Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en uw input te leveren. Deelname aan deze ledenbijeenkomst is kosteloos.

Donderdagmiddag 2 februari 2017 ontvangt u een separaat mailbericht met een reminder om u in te schrijven voor de Biemond Cursussen. Bij dit mailbericht bevindt zich een persoonlijke inschrijflink waarmee u zich kunt inschrijven voor de ledenbijeenkomst op 15 maart en tevens voor de Biemond Cursussen. Mocht u zich reeds hebben ingeschreven voor de Biemond Cursussen in maart en wenst u alsnog deel te nemen aan de ledenbijeenkomst, kunt dit per mail doorgeven.

Overleg met Zorginstituut en andere partijen
Parallel hieraan gaat het NVN-bestuur op zeer korte termijn met het Zorginstituut in gesprek over een aantal urgente zaken (o.a. regierol NVN/NVvR bij opstelling kwaliteitsdocument, de tijdelijke overgangssituatie en de gevolgen voor de huidige situatie, aanscherping van kwaliteitscriteria, potentiële Cascade effecten in de acute zorg, rol van ambulancezorg). In dit proces wordt opgetrokken met de NVvR. Vervolgens zal het gesprek worden aangegaan met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om zo invulling te geven aan een "tripartiet opgestelde kwaliteitsstandaard". Daarnaast wil het NVN-bestuur ook in overleg met de betrokken patiëntenverenigingen, NVZ en NFU, Ambulance zorg Nederland (AZN) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).