2019

NVN-Ledenbijeenkomst 13 maart 2019

Geachte collega,

Ook in maart 2019 zal er voorafgaand aan de Biemond Cursussen op woensdagavond 13 maart vanaf 19.00 uur weer een ledenbijeenkomst plaatsvinden in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Dit keer is het onderwerp visitatie. De Kwaliteitsvisitatie staat centraal, maar ook de opleidingsvisitatie komt aan bod.

Waar gaan we over praten?
Normeringssystematiek
De afgelopen jaren heeft de NVN hard gewerkt aan een normeringssystematiek waarmee de kwaliteitsvisitaties zijn veranderd van periodieke controles in een continue verbeterproces van de neurologische zorg in Nederland. Tot op heden hebben vooral de leden van de commissie Kwaliteitsvisitatie inhoudelijk aan deze verandering bijgedragen. Op grond van feedback van gevisiteerden zijn bij de ALV in november 2018 enkele veranderingen aangebracht in de normering, maar in het licht van samen beter willen worden is de vraag aan de leden of er nog meer nodig is en of aanpassingen van het normenkader en visitatiesystematiek gewenst zijn. Het normenkader is immers een levend document. Als we daarbij in ogenschouw nemen dat de grootste uitdaging in de komende jaren het leveren van integrale zorg voor multimorbide patiënten is, zal verdere kwaliteitsverbetering van neurologische zorg vragen om intensieve samenwerking en meer patiëntgerichtheid. De commissie kwaliteitsvisitatie wil daarom graag feedback van zoveel mogelijk leden.

Administratieve lasten
In het kader van het project ‘ontregel de zorg’ zullen wijzigingen doorgevoerd worden die de administratieve lasten bij een visitatie terugdringen, waarbij het tevens mogelijk moet zijn om van de kwaliteitsvisitatie een nog efficiënter instrument te maken, waarmee professionals zelf de kwaliteit van hun zorg bewaken.

Discussie
We gaan in groepjes inventariseren wat de sterke en minder sterke kanten zijn van de huidige normeringssystematiek. Daarnaast willen we nadenken over manieren waarop de gevisiteerde vakgroepen hun verbeterplannen kunnen onderhouden en tot een proces van continue verbetering maken, zodat er minder korte termijn inspanningen nodig zijn in aanloop naar volgende visitaties. Tevens zullen een aantal andere onderwerpen aan bod komen, zoals efficiëntie bij opleidings- en kwaliteitsvisitaties en leerpunten uit visitaties voor de beroepsgroep.
De resultaten van de discussie worden door de commissie Kwaliteitsvisitatie en de werkgroep ‘ontregel de zorg’ meegenomen bij toekomstige aanpassingen in de visitatiesystematiek.

Voor wie is deze ledenbijeenkomst bedoeld?
De bijeenkomst is bedoeld voor de contactpersonen van de maatschappen/vakgroepen neurologie en de leden van het bestuur, vertegenwoordigers van de VAAN en de commissies van de NVN. Maar natuurlijk zijn ook andere leden uit de maatschap/vakgroep van harte welkom.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via de inschrijflink van de Biemond Cursussen.

Mocht u alleen naar de ledenbijeenkomst willen komen en u niet inschrijven voor de Biemond Cursussen kunt u een mail sturen naar vereniging@neurologie.nl.

Uw bijdrage is essentieel; we zijn benieuwd naar uw ideeën, zorgen en oplossingen. We zien daarom uit naar uw komst op 13 maart!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 

George Kienstra,
voorzitter