Accreditatie

Actueel

RGS: aanpassing tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis (20 juli 2021)
Door COVID-19 is het voor u soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te voldoen. De RGS houdt daar rekening mee. Samen met het CGS zijn regelingen gemaakt om specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Deze regelingen worden regelmatig bijgesteld. Het volgende geldt:

  • Deskundigheidsbevordering
    Bij alle specialisten en profielartsen van wie de beoordelingsperiode bij herregistratie in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 valt (‘covid-periode’), vermindert de RGS het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met 3 uur per maand. Dat betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 = 66 uur is. De gevolgen voor uw herregistratie vindt u terug in een tabel.

  • Evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie
    De RGS kan dispensatie verlenen als u niet kon deelnemen aan evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie. Dit geldt als de expiratiedatum van uw inschrijving in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 ligt. Vanaf 1 juli 2021 moet iedereen weer deelnemen aan deze evaluaties.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

Overgangsregeling voor begeleiders van intervisiegroepen van medisch specialisten (ABAN) (7 april 2020) 
Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om geaccrediteerd deel te nemen aan intervisiegroepen van medisch specialisten. De begeleiders daarvan moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Recent is gebleken dat er bestaande intervisiegroepen, die al langere tijd goed functioneren, buiten de boot vallen omdat hun begeleider niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden, terwijl ze tot nu toe werden geaccrediteerd door hun wetenschappelijke vereniging. Voor deze begeleiders is een passende overgangsregeling gemaakt. 

Raadpleeg voor meer informatie de website van de KNMG.

Nieuw beleid t.a.v. accreditatie van niet- vakinhoudelijke nascholing

Er is een steeds groter wordende behoefte om na te scholen in alle Canmeds competenties, dus niet alleen medisch inhoudelijk. Omdat het ABAN geen individuele aanvragen behandelt, komen deze aanvragen bij de wv terecht. Om hier kaders voor te vormen, en om duidelijkheid te scheppen, heeft de NVN onlangs beleid gemaakt over de accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing. Dit beleid kunt u vinden op de pagina regelgeving, onder niet-vakinhoudelijke nascholing.

Accreditatiepunten voor deelname richtlijnwerkgroep

Voorheen kreeg men alleen punten voor deelname aan een richtlijnwerkgroep, bij het tot stand komen van een complete (nieuwe) richtlijnTegenwoordig vindt er vooral modulair onderhoud plaats. Bovendien wordt er soms ook nog aan een addendum gewerkt. Vanaf 1 september 2018 is door de commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering besloten om voor deelname aan een richtlijnwerkgroep 4 accreditatiepunten per jaar toe te kennen. Dit houdt in dat er niet per module wordt geaccrediteerd, maar alleen per jaar.

 

Nieuw telefoonnummer Helpdesk GAIA

VRAGEN over GAIA?

Heeft u een vraag over activeren of inloggen?

Kijk op www.knmg.nl/artsdossier.

Of neem contact op met de GAIA Helpdesk 

(ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur):

• E-mail: gaia@fed.knmg.nl

• Telefoon: 088-440 4370