Regelgeving

NVN-Accreditatiereglement

Accreditatiereglement deskundigheidsbevordering NVN

Vastgesteld door het NVN-bestuur op 8 oktober 2015


1. Algemeen

1.1 Commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering

De commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering (IKB) van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering volgens de desbetreffende geldende richtlijnen en regelgeving. De leden van de commissie IKB verrichten hun taken op basis van het Reglement Commissie Accreditatie en Individuele Kwaliteitsbevordering dat is vastgesteld door het bestuur van de NVN.

1.2 Accreditatie-aanvragen

De voorwaarden voor het aanvragen van accreditatie zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden zoals gehanteerd door de KNMG. Daarnaast hanteert de NVN aanvullende regels. Deze worden beschreven in artikel 2.

1.3 Toekennen accreditatie-uren

Accreditatie-uren worden toegekend op grond van de beoordelingsregels zoals beschreven in artikel 3. van dit Accreditatiereglement.


2. Aanvraagprocedure NVN

2.1 Voor vakinhoudelijke (na)scholing kunnen aanbieders tegen betaling een accreditatieaanvraag bij de NVN indienen. Dit kan uitsluitend via de internetapplicatie GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

2.2 De aanvraag dient minimaal 6 weken voordat de desbetreffende activiteit plaatsvindt, in het bezit te zijn van de accreditatiecommissie van de NVN. Voorwaarde is dan wel dat de factuur vlot betaald wordt.
2.3 Medisch specialisten kunnen tegen betaling een individuele accreditatieaanvraag indienen voor het bijwonen van bijeenkomsten die de aanbieder niet heeft laten accrediteren bij de NVN. Individuele accreditatieaanvragen kunnen per e-mail worden ingediend (vereniging@neurologie.nl). Een dergelijke aanvraag dient vergezeld te zijn van een ingevuld aanvraagformulier, een gedetailleerd programma van de bijeenkomst en een aanwezigheidscertificaat. Betreft het buitenlandse nascholing buiten het eigen vakgebied, dan dient daarnaast een verklaring van de desbetreffende Nederlandse zustervereniging te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat die zustervereniging de desbetreffende bijeenkomst heeft geaccrediteerd.

2.4 Neurologen kunnen voor het publiceren van een artikel (auteurschap), het houden van voordrachten en universitaire promotie of deelname aan richtlijnwerkgroepen accreditatie-uren krijgen (zie punt 3.3).

2.5 De commissie Accreditatie en IKB kan op verzoek bijeenkomsten op voorhand accrediteren. Dit houdt in dat er geen kosten worden gerekend voor de accreditatie (maar de neuroloog moet de nascholing nog wel zelf invoeren!). Accreditatie op voorhand wordt verleend op grond van criteria zoals beschreven onder punt 4.7. Op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten worden vermeld in een lijst die wordt gepubliceerd op de website.

2.6 De tarieven voor het aanvragen van accreditatie zijn vermeld op de website van de NVN. Wijzigingen in deze tarieven worden via de website en de digitale nieuwsbrief van de NVN bekendgemaakt.

2.7 Aanvragen voor accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing lopen via het ABAN (zie art. 5.2).

2.8 Aanvragen voor accreditatie van nascholing op het gebied van intensive care lopen niet via de NVN. Deze aanvragen worden beoordeeld door de NIV; de overige betrokken verenigingen (waaronder de NVN) nemen de accreditatie-uren over die de NIV toekent.


3. Beoordelingsregels
De onderstaande regels zijn vastgesteld door het Accreditatie Overleg (AO) en/of het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). In aanvulling daarop heeft de NVN een aantal eigen beoordelingsregels vastgesteld (NVN).

    Algemene beoordelingsregels

3.1 Algemene beoordelingsregels AO voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering

Beoordelingsregels bijeenkomsten
3.2 Aanvullende beoordelingsregels AO voor de accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten. Daarnaast dient het programma de affiliatie van de sprekers te vermelden (NVN).

Beoordelingsregels individuele activiteiten
3.3 Aanvullende beoordelingsregels AO voor de accreditatie van individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Beoordelingsregels op voorhand geaccrediteerde nascholing
3.4 NVN-criteria op voorhand geaccrediteerde nascholing.

Beoordelingsregels e-learning
3.5 Beoordelingsregels van het ABFE voor de accreditatie van e-learning
3.6 De NVN legt accreditatieaanvragen op het gebied van e-learning zo mogelijk ter medebeoordeling of ter informatie voor aan de betreffende NVN-werkgroep respectievelijk de NVKN of de NVKNF.

Beoordelingsregels webcast
3.7 Beoordelingsregels van het ABFE voor webcast.

Beoordelingsregels blended learning
3.8 Beoordelingsregels van het ABFE voor blended learning.

Beoordelingsregels toetsvragen bij tijdschriftartikelen
3.9 Beoordelingsregels van het ABFE voor de accreditatie van toetsvragen bij tijdschriftartikelen.

Gunstbetoon
3.10 Zie Algemene Voorwaarden, punt 9. Indien nascholingsbijeenkomsten worden georganiseerd over één medicament of door slechts 1 sponsor, vraagt de NVN een onafhankelijkheidsverklaring van de voorzitter. Bovendien kan worden verzocht alleen de generieke naam van een geneesmiddel en niet de spécialité te vermelden in het programma.

Alternatieve geneeswijzen
3.11 Nascholingen op het gebied van alternatieve geneeswijzen kunnen per definitie niet gerekend worden tot vakinhoudelijke nascholing en komen derhalve niet voor accreditatie in aanmerking.

Beoordelingstermijn
3.12 De commissie Accreditatie en IKB streeft ernaar accreditatie-aanvragen binnen zes weken na betaling af te ronden.


4. Bezwaarprocedure

De NVN hanteert de bezwaarprocedure zoals vermeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

5. Overig

5.1 Accreditatie Overleg
5.1.1 De NVN is deelnemer aan het Accreditatie Overleg waarvoor de in 5.1.2 tot en
met 5.1.4 genoemde regelingen gelden.
5.1.2 Grondregels
5.1.3 Reglement van het Accreditatie Overleg
5.1.4 CVU-Reglement: Reglement van Commissie van Uitvoering (CvU) van het Accreditatie Overleg (AO)

5.2 Niet-vakinhoudelijke nascholing
ABAN-Reglement: Reglement van het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
NVN-beleid t.a.v. accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing

Terug naar Accreditatie