Beroepsinformatie

Netwerkgeneeskunde

Netwerkgeneeskunde, dat aansluit bij de rapportage Juiste zorg op de juiste plek, onderdeel is van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 en opgenomen is in het visiedocument Medisch Specialist 2025, is binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) als speerpunt geprioriteerd voor 2019 en 2020. 

De NVN hanteert de volgende definitie van netwerkgeneeskunde:

Gezondheidszorg die geleverd wordt in dynamische samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals (diverse medisch specialisten, huisartsen, paramedici, ggz, vvt en sociaal domein), zich niet houdt aan de fysieke of virtuele grenzen van instellingen en gericht is om in samenwerking op de beste wijze de vraag van de patiënt te beantwoorden.

De nadruk ligt bij netwerkgeneeskunde op:

  • de organisatie van samenwerking tussen de verschillende professionals, én
  • het in staat stellen van de patiënt om zelf regie te voeren om de juiste integrale zorg te krijgen die past bij zijn of haar individuele zorgvraag.

De NVN richt zich op:

  • Netwerken tussen neurologen en andere zorgprofessionals in diverse samenstellingen, afhankelijk van:
    - Type zorgvraag: acute, electieve en chronische zorg.
    - Scope samenwerking: lokaal, regionaal, (inter)nationaal.
    - Complexiteit organisatie: voorbeelden zijn anderhalve lijn zorg, transmuraal zorgpad, multiparty regionaal netwerk met gezamenlijke contractering.
  • Netwerk georganiseerd rondom en samen met patiënten met neurologische aandoeningen.

De NVN projectgroep Netwerkgeneeskunde brengt voorbeelden van netwerkgeneeskunde binnen de neurologie in kaart en fungeert als platform voor uitwisseling van ervaring, adviezen en achtergrond(literatuur). 

Relevante initiatieven
De juiste zorg op de juiste plek dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Het ministerie van VWS heeft de rapportage van de Taskforce een vervolg gegeven met deze website. Op de website staan praktijkvoorbeelden over het organiseren van zorg rondom patiënten, het verplaatsen van (duurdere) ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk of zelfs naar huis, samenwerken in de wijk, inzetten van slimme zorg, en het voorkomen van zorg. 

Doen of laten - doenoflaten.nl. Op deze website staat meer informatie over de deïmplementatietrajecten binnen het Citrienfonds-programma ‘Doen of laten?’. Ook is er binnen dit programma een deïmplementatiegids ontwikkeld. Deze gids bevat concrete handvatten voor de implementatie van gepast gebruik, specifiek in de gevallen waar dit deïmplementatie van zorg betreft. 

Regionale samenwerking - De Federatie Medisch Specialisten heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging een handreiking gemaakt waarin staat hoe medisch specialisten en huisartsen samen juiste zorg op de juiste plek kunnen realiseren. Het document bevat een stappenplan om een project van idee tot uitvoering te brengen, een format voor een projectplan en verschillende rekenvoorbeelden voor de financiële onderbouwing. Met deze gegevens kunnen de zorgverleners vervolgens gemakkelijker met de zorgverzekeraar overleggen over de vergoeding. De NVZ stimuleert met het project JuMP het opzetten van regionale samenwerking en andere initiatieven in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste plek.


Contact: vereniging@neurologie.nl