Beroepsinformatie

Visitatie

Algemeen
Een visitatie is een middel om de kwaliteit van ziekenhuizen en opleidingsinstituten te bewaken. Een groep vakgenoten controleert daarvoor regelmatig of het ziekenhuis aan de criteria voldoet.

Er zijn twee soorten visitaties: de kwaliteitsvisitatie en de opleidingsvisitatie. De kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd in alle ziekenhuizen. De opleidingsvisitatie wordt uitgevoerd in de klinieken die een opleidingsbevoegdheid hebben.

Een medisch specialist moet deelnemen aan zijn visitatieprogramma om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het Kaderbesluit CGS.

De visitaties worden sinds 1 augustus 2020 ondersteund door Qualicura BV. U dient bij voorkeur contact op te nemen via het speciale mailadres visitaties@neurologie.nl. In uitzonderlijke gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Qualicura BV via 085-4894934.

Kwaliteitsvisitatie
De visitatiecommissie visiteert één keer in de vijf jaar elke vakgroep op basis van de geldende Normenrapport voor kwaliteitsvisitaties. Dit normenrapport staat op het ledendeel van de website. De NVN beoogt hiermee de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder te verbeteren en toezicht te houden op het professioneel handelen van neurologen. Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stelt de NVN in een cyclus van vijf jaar haar kwaliteitsbeleid zo nodig bij. In het Visitatiereglement staan bepalingen over de visitatieprocedure.

Kosten kwaliteitsvisitatie niet-leden NVN
De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een neuroloog die niet lid is van de NVN bedragen € 2.000,- excl. btw. De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een seniorlid van de NVN bedragen € 490,- excl. btw. De factuur wordt voorafgaand aan de kwaliteitsvisitatie verstuurd.

Deelname aan de kwaliteitsvisitatie wordt pas verwerkt in het persoonlijk nascholingsdossier in GAIA (ten behoeve van de herregistratie bij RGS) op het moment dat deze factuur is voldaan. 

Visitatierapport
De visitatiecommissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Tevens zijn er conclusies en adviezen in opgenomen. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.  

Opleidingsvisitatie
Een aantal ziekenhuizen is erkend als opleidingskliniek. Om zo'n erkenning (opnieuw) te krijgen, moet een ziekenhuis een verzoek indienen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). In opdracht van de RGS visiteert een visitatiecommissie het betreffende ziekenhuis om zo'n verzoek te kunnen beoordelen. Daarbij wordt beoordeeld of het ziekenhuis voldoet aan de opleidingseisen neurologie (Kaderbesluit CGS en het specifieke besluit Neurologie, beschikbaar op de website van de KNMG). De RGS besluit op basis daarvan de erkenning te verlenen, te schorsen of in te trekken.

Indien sprake is van een tussentijdse verandering zoals een wisseling in opleiders of een uitbreiding van de opleidingslocaties of opleidingsgroep, dient de opleider dit aan de RGS te melden.

Procedure opleidingsvisitatie
Stappen:

 • De RGS stuurt de erkenningsaanvraag automatisch naar de opleider.
  Dit gebeurt 8 maanden voordat de erkenningstermijn van de opleiding afloopt.
 • De opleider vult de formulieren in en retourneert deze uiterlijk 26 weken voor afloop van de opleidingserkenning.
 • De RGS verzoekt de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) behorende bij de Wetenschappelijke Vereniging een visitatiecommissie samen te stellen.
  De opleider ontvangt hierover een voortgangsbericht en ontvangt tevens het visitatiewerkdocument.
 • De PVC bepaalt binnen 4 weken na het verzoek van de RGS een visitatiedatum en de samenstelling van de visitatiecommissie.
  Dit wordt doorgegeven aan de RGS en aan de opleider.
 • De visitatiecommissie voert de visitatie uit.
  De visitatie moet uiterlijk 14 weken voor afloop van de opleidingserkenning plaatsvinden.
 • De visitatiecommissie stuurt binnen 6 weken na de visitatie het visitatierapport naar de RGS. 
  De RGS kan vragen om aanvullende informatie, een nadere toelichting of aanpassing.
 • De RGS bespreekt binnen 6 weken na ontvangst het visitatierapport in haar vergadering.
 • De opleider ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van het visitatierapport een brief met daarin de (voorgenomen) beslissing.

Meer informatie over de procedure en een handleiding visitatie vindt u op de website van de KNMG en op het ledendeel van onze website.

Vertrouwelijkheid van het visitatierapport
Op het visitatierapport is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het visitatierapport is niet openbaar. Daarmee is de privacy in principe gewaarborgd.