Zorgevaluatie Neurologie

Werkwijze uitwerking Top12

Werkwijze bij uitwerking Top12 Kennisagenda Neurologie
Uitgangspunt van de NVN voor zorgevaluatiestudies is dat dit kwalitatief hoogstaande studies betreffen die uitgevoerd worden binnen een representatieve patiëntenpopulatie. Participatie door een groot aantal centra is een voorwaarde bij dit type onderzoek, en vergroot de kans op representativiteit en een vlotte implementatie. (Kennisagenda Neurologie, 2018, p.23-26).

Om juist op dit punt mee te helpen en denken zou de commissie Zorgevaluatie Neurologie (ZEN) graag in een vroeg stadium betrokken worden bij de uitwerking van een Zorgevaluatie-vraag van de Kennisagenda (de Top12).

Wij vragen u om bij voorkeur één maand voor de deadline van de subsidie-ronde uw concept aanvraag naar de commissie ZEN te sturen. De commissie kan dan meelezen en meedenken bij de aanvraag. Dit heeft de volgende voordelen:

  • begeleiding bij het formeren van een onderzoeksgroep, o.a. door coördinatie en overzicht van alle contactpersonen bij de verschillende lokale onderzoekslijnen
  • bevordering van de kwaliteit van de aanvraag, eventueel met advies van leden van de CWON
  • goede contacten met (koepel)partijen als de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut, de Patiëntenfederatie
  • een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN, hetgeen de kans op het toekennen van een subsidie vergroot

Het betrekken van de NVN en aansluiting van het onderzoek aan de kennisagenda is bij veel subsidieverstrekkers een pre (relevantiecriteria). U kunt de betrokkenheid van de NVN kenbaar maken:

  • in de beschrijving van het project(idee) bij de relevantiecriteria;
  • middels een projectgroeplid namens de NVN te laten participeren;
  • door bij de uitwerking van de aanvraag de samenwerking met de NVN expliciet te vermelden;
  • middels het toevoegen van een aanbevelingsbrief van het bestuur van de NVN.

De commissie ZEN en de NVN hebben de ambitie om voor de top12-kennishiaten projectvoorstellen en financiering te realiseren. In de agenda staan de uitgangspunten van zorgevaluatie beschreven. Heeft u affiniteit met één van de onderwerpen en/of wilt u participeren of kartrekker zijn van het onderzoek? Neem dan contact op via vereniging@neurologie.nl!

Financiering zorgevaluatie
Tot op heden zijn de meeste zorgevaluatieonderzoeken door ZonMw gefinancierd; via het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Naast financiering door ZonMw, zijn er de afgelopen jaren verschillende stimuleringsgelden vrijgemaakt voor zorgevaluatie onder andere door Zorgverzekeraars Nederland. Het ligt in de lijn der verwachting dat voor de middellange termijn er opnieuw gelden beschikbaar zullen komen voor zorgevaluatie. Voor de lange termijn vindt er een oriëntatie plaats op de haalbaarheid van een Zorgevaluatiefonds waarin doelmatigheidswinst (gedeeltelijk) geherinvesteerd wordt in zorgevaluatie.