Actueel

Hersenstichting doet subsidie-oproep 'ziekte modificerende behandelingen'

23-03-2021

Doelstelling subsidie-oproep  
Om minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen te realiseren, zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces, zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer kunnen leven met een goede kwaliteit. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet.  

Met het programma Ziekte Modificerende Behandelingen zet de Hersenstichting in op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten met als doel behandelingen dichterbij de patiënt te brengen. Onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies gericht tegen neurodegeneratieve hersenaandoeningen wordt hierbij gestimuleerd. Meer specifiek wordt onderzoek waarbij etiologische/ biomedische aangrijpingspunten verder worden ontwikkeld voor nieuwe ziekte-modificerende behandelstrategieën gestimuleerd. .  

Belangrijkste voorwaarden  

  • Er kan maximaal €400.000 worden aangevraagd. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.
  • Het gaat om primair neurodegeneratieve hersenaandoeningen zowel in de klinische/ symptomatische als pre-symptomatische fase. De aandoening kent een genetische of sporadische oorzaak en een progressief beloop.
  • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
  • De therapeutische behandeling is ziekte-modificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/genezen van de hersenaandoening).
  • Het programma omvat een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op studies die a) wetenschappelijk onderbouwde proof-of-concept opleveren, b) direct een brug slaan naar de klinische toegepaste fase, en/of zogenaamde first in human klinisch studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt.

Kijk op de website van De Hersenstichting voor meer informatie over de subidie-oproep.