Actueel

Landelijke evaluatie regionale afspraken beroertezorg (in het bijzonder IAT) door LNAZ

16-10-2017

Beste NVN vakgroepvertegenwoordigers/contactpersonen,

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft van het Zorginstituut Nederland de opdracht gekregen om per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te inventariseren hoe de afspraken over de intra-arteriële behandeling (IAT) van het acute herseninfarct regionaal zijn gemaakt. Het LNAZ heeft de bestuurlijke ROAZ voorzitters gevraagd de afspraken per regio aan te leveren voor 1 oktober, om vervolgens hierover aan het Zorginstituut te rapporteren.

Vanuit de NVN hebben wij per ROAZ regio de regionale IAT afspraken opgevraagd, welke een onderdeel vormen van de kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct. Wij hebben voor 1 oktober van alle (acute zorg) regio’s een protocol mogen ontvangen. 

De regionale protocollen, die gebaseerd zijn op het voorbeeldprotocol uit de kwaliteitsstandaard, zijn door een kleine voorbereidingsgroep collega experts bekeken (Yvo Roos, Sarah Vermeer, Pieter Hilkens, Bas van der Veen en ondergetekende). De protocollen zagen er in het algemeen goed uit, waardoor er met name duidelijkheid is welke klinieken IAT aanbieden en welke klinieken patiënten verwijzen naar welk IAT centrum. Daarmee is ons inziens aan het belangrijkste evaluatiecriterium van 1 oktober 2017 voldaan. De implementatie van deze afspraken zullen in mei 2018 door het LNAZ geëvalueerd gaan worden. Het Zorginstituuut heeft begin oktober in een brief laten weten dat op basis van de ontvangen tussenrapportage door het LNAZ een bijeenkomst voor betrokken partijen niet noodzakelijk is en de LNAZ voor 15 juni 2018 een eindrapportage zal opstellen.

Er zijn enkele opvallende verschillen tussen de regionale afspraken. De belangrijkste waren:

 • Indicaties en contra-indicaties voor IVT en IAT. Ons voorstel is om hiervoor te verwijzen naar de nieuwe landelijke richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding (website NVN en website Zorginstituut).
 • Omgaan met verwijzingen in het tijdsvenster tussen 4,5 en 6 uur na start van de acute symptomen. Dit varieerde van het insturen van alle patiënten met een verdenking op een herseninfarct naar een IAT centrum tot het insturen van al deze patiënten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acuut beschikbare CT-angio faciliteit. Vanuit Ambulancezorg Nederland is er een sterke wens tot uniforme afspraken hierover. Ons voorstel is om toch per regio hierover afspraken te maken. Daarbij adviseren we om, indien er gekozen wordt voor het niet direct verwijzen van patiënten naar een IAT centrum, de optie op te nemen om (met name bij ernstig aangedane patiënten) voor vervoer contact te hebben met een neuroloog over het ziekenhuis van voorkeur.
 • De beschikbaarheid van een XDS (Cross-enterprise Document Sharing) netwerk om snelle en veilige data uitwisseling van zowel dossiers als beelden tussen ziekenhuizen mogelijk te maken. Indien een dergelijke  voorziening nog niet aanwezig is, adviseren we dit op de bestuurlijk ROAZ agenda te zetten.
 • De mate van concentratie en spreiding. Uitgangspunt hierbij is dat de centra die IAT aanbieden, voldoen aan de door NVN en NVvR opgestelde kwaliteitscriteria, die onderdeel uitmaken van de kwaliteitsstandaard.
 • Meer dan één document per ROAZ. Het streven is om per ROAZ één gemeenschappelijk document te hebben; ook als er meerdere IAT centra in een regio zijn.
 • Evaluatie kwaliteit IAT regionaal. Ons voorstel is te voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen, die via DICA aangeleverd moeten worden. Per regio kunnen daar eventueel variabelen aan toegevoegd worden ter optimalisatie van de regionale zorg. In addendum 1 van het voorbeeldprotocol staat echter bij Criteria kwaliteit acute herseninfarct voor externe verantwoording conform aanleverset DICA een foutieve weergave.

Dit moet zijn: 

Verplicht over 2017:

 • Aantal klinisch opgenomen CVA-patiënten, uitgesplitst voor bloedig en onbloedig.
 • Percentage patiënten dat intraveneuze trombolyse (IVT) heeft ondergaan als fractie van alle op de SEH gepresenteerde of klinisch opgenomen patiënten met een herseninfarct.
 • Mediane deur-tot-naald tijd van het totaal aantal patiënten met een herseninfarct dat intraveneuze trombolyse (IVT) heeft ondergaan.

Vrijwillig over 2017:

 • Aantal klinisch opgenomen patiënten met een herseninfarct dat intra-arteriële trombectomie (IAT) heeft ondergaan, uitgesplitst voor verwezen en niet-verwezen patiënten.
 • Mediane deur-tot-lies tijd van het totaal aantal patiënten met een herseninfarct dat intra-arteriële trombectomie (IAT) heeft ondergaan, uitgesplitst voor verwezen en niet-verwezen patiënten.

Wij willen u vragen om tijdens een volgende ROAZ bijeenkomst verder met elkaar te spreken over de optimale implementatie van de IAT zorg en bovenstaande punten daarin te betrekken.

Met collegiale groet,

Dr. Ewoud J. van Dijk, secretaris NVN / lid voorbereidingsgroep IAT