Actueel

NVN-Ledenbijeenkomst 14 maart 2018

13-02-2018

Geachte collega,

Ook in maart 2018 zal er voorafgaand aan de Biemond Cursussen op woensdagavond 14 maart vanaf 18.00 uur weer een ledenbijeenkomst plaatsvinden in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

We bevinden ons in een continu veranderend zorglandschap. Dubbele vergrijzing, veranderende verwachtingen ten aanzien van gezondheid, technologische innovaties, beperkt meegroeiende zorgbudgetten, ethische discussies over dure medicatie en over levenseinde en een maatschappelijke vraag naar transparantie, zijn thema’s waar we als NVN een proactieve rol in willen spelen. Samen met u willen we daarom op deze ledenbijeenkomst nadenken over een aantal belangrijke onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn:

  1. Bolwerk versus netwerkgeneeskunde
    Vragen/discussie: Is samenwerken in netwerken echt de oplossing / de toekomst? Wat gaat netwerkgeneeskunde ons brengen? En welke rol willen we als neurologen daarin spelen? Hoe organiseer je netwerkzorg? Zijn er voorbeelden? Wat zijn succes- en faalfactoren en hoe gaan we daar mee om? 
  1. Generalist versus specialist
    Vragen/discussie: Schieten we als neurologen door in verdere differentiatie binnen ons vak en missen we daarmee niet de integrale zorgvraag? Laten we het overzicht over aan specialisten ouderengeneeskunde / SEH-artsen / ziekenhuisartsen / huisartsen? Hebben we als neurologen ook een regierol met betrekking tot integrale zorg? Wie zorgt er voor de patiënten met een “wicked problem”, die niet in onze efficiënte zorgstraten passen? Hoe past dit bij ons strategisch thema: “ouderen hoofdzaak”? 
  1. MS-kwaliteitsregistratie
    Vragen/discussie: Wat is de meerwaarde voor de neuroloog en patiënt van deze registratie? Implementatie van de registratie in de praktijk? 

Voor wie is deze ledenbijeenkomst bedoeld?
De bijeenkomst is bedoeld voor de contactpersonen van de maatschappen/vakgroepen neurologie en de leden van het bestuur, vertegenwoordigers van de VAAN en de commissies van de NVN. Daarnaast zijn alle NVN-leden van harte welkom.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via de inschrijflink van de Biemond Cursussen.

Om als NVN een proactieve rol te kunnen spelen, is uw bijdrage essentieel. We zijn benieuwd naar uw ideeën, zorgen en oplossingen. We zien daarom uit naar uw komst op 14 maart!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 


George Kienstra,
voorzitter