Actueel

Oproep: leden gezocht voor Commissie Kwaliteitsvisitatie NVN!

15-02-2021

In verband met het afscheid van enkele leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie is er ruimte voor nieuwe visitatoren, die in de dagelijkse praktijk als algemeen neuroloog of als klinisch neurofysioloog hun vak uitoefenen (bij voorkeur reeds gedurende 5 jaar).

 Over de Commissie Kwaliteitsvisitatie

  • De Commissie Kwaliteitsvisitatie is een vaste commissie van de NVN.
  • De commissie adviseert het bestuur van de NVN ten aanzien van het kwaliteitsvisitatiebeleid van de NVN.
  • De commissie verricht kwaliteitsvisitaties aan de hand van de actuele handleiding kwaliteitsvisitaties en reglement kwaliteitsvisitaties en beoordeelt en bevordert de kwaliteit van de neurologische zorgverlening op grond van de vigerende Kwaliteitsnormen Neurologie van de NVN. De NVN beoogt hiermee de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder te verbeteren en toezicht te houden op het professioneel handelen van neurologen. Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stelt de NVN in een cyclus van vijf jaar haar kwaliteitsbeleid zo nodig bij. 
  • De commissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Tevens zijn er conclusies en adviezen in opgenomen. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Bij het opstellen van het visitatierapport wordt de commissie ondersteund door een medewerker van Qualicura.
  • De commissie coördineert onderhoud aan de Kwaliteitsnormen Neurologie zoals vastgesteld door het bestuur van de NVN.

 Tijdsinvestering 

  • Visitatietraining (1 dag).
  • Ca. 4 vergaderingen per jaar (eind van de middag/begin van de avond), incidenteel is ook aanwezigheid bij andere bijeenkomsten gewenst.
  • Betrokken bij tenminste 2 kwaliteitsvisitaties per jaar. De visitatoren ontvangen een vergoeding voor de visitaties die zij verrichten. 
  • Betrokkenheid bij doorontwikkeling van kwaliteitsvisitatiebeleid en visitatiemethodiek.

Interesse
Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt zou zijn voor deze functie of heeft u vragen, dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl