Actueel

Prioritering vaccinatie medische risicogroepen

23-03-2021

Update 23 maart 2021
Op 22 maart is, namens diverse landelijke partijen, een brief naar alle ziekenhuizen verstuurd met informatie over te volgen procedure voor vaccinatie en uitleg over het voorliggende proces.
Voor de vaccinatie geldt dat de partijen besloten hebben dat de SCN registraties van de expertisecentra voor spierziekten en de bestanden van de CTB’s leidend zijn voor de identificatie van de patiëntengroep.Meer informatie is te vinden op de website van SCN en de website van het RIVM

Update 9 maart 2021
Op de website van het RIVM leest u de meest recente informatie over de COVID-19 vaccinatie van de medische hoog-risicogroepen. Op dit moment wordt in kaart gebracht om welke aantallen patiënten het gaat, zodat deze op de juiste manier en locatie uitgenodigd en gevaccineerd kunnen worden. Dit verloopt via de ziekenhuizen aan de hand van DBC-codes.

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het aanleveren van gegevens en aantallen van de aangewezen neurologische patiëntencategorieën met een hoog medisch risico ligt daarbij niet bij de NVN. Het RIVM heeft hier contact over met Spierziekten Centrum Nederland.

Patiënten krijgen vanzelf een uitnodiging voor de vaccinatie. Het is voor patiënten dan ook niet nodig om contact op te nemen met de medisch specialist of de huisarts. Voor vragen van patiënten kan worden verwezen naar de website van het RIVM. 

Aanvullende- en achtergrondinformatie
In januari 2021 heeft Spierziekten Centrum Nederland, in samenwerking met de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, een schriftelijk verzoek ingediend bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om  een kwetsbare groep patiënten met neuromusculaire aandoeningen in aanmerking te laten komen voor een voorrangsbeleid voor vaccinatie tegen COVID-19.
Daarop heeft VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 4 februari 2021 is door VWS besloten dat een select aantal groepen patiënten met een hoog medisch risico vervroegd in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat om groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Een van deze groepen patiënten betreft patiënten met neurologische (met name neuromusculaire) aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is. De NVN is niet betrokken geweest bij de selectie van deze kwetsbare patiëntengroepen.

Vervolgens is er overleg geweest tussen het RIVM en diverse betrokken partijen, waarbij gesproken is over de uitvoering en de planning. De NVN is hier de afgelopen drie weken als toehoorder bij aangesloten. Daarbij is vanuit de NVN aangegeven geen rol te kunnen spelen bij de uitvoering van de vaccinatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het RIVM en andere betrokken organisaties (NVZ, NFU, LNAZ).

De NVN heeft verder benadrukt dat zij er met de Federatie Medisch Specialisten voorstander van is om geen subgroepen te definiëren voor vervroegde vaccinatie. Er zal vanuit de NVN dan ook geen belangenbehartiging zijn om andere neurologische patiënten(groepen) met een verhoogd risico in aanmerking te laten komen voor een voorrangsbeleid voor vaccinatie tegen COVID-19.