Actueel

Registratie en vergoeding e-consult

30-10-2017

Met ingang van 1 januari 2018 zijn registratie en vergoeding voor bepaalde vormen van e-consultaties opgenomen in de NZa regelgeving. Het betreft de e-consultaties voor herhaalconsulten via mail, telefoon en screen-to-screen contact (zogenaamd e-consult) ten opzichte van een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. Deze toepassingen van e-health maken het mogelijk om de best passende zorg te leveren op een manier die aansluit bij de individuele situatie van de patiënt. 

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consult) op dezelfde wijze geregistreerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. 

Vanaf 1 januari 2018: e-consulten
Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een gesprek met hun arts naar de polikliniek komen, terwijl ze dit gesprek ook per e-mail of telefoon zouden kunnen voeren. In veel situaties zou dit zelfs beter zijn, omdat het de patiënt onnodig reizen en wachten bespaart. 

Vanaf 1 januari 2018 is het e-consult gelijkgesteld aan het face-to-face contact tussen patiënt en medisch specialist
In de huidige regelgeving van de (NZa) staat dat er sprake moet zijn van een face-to-face contact tussen de patiënt en de medisch specialist. Omdat consulten op afstand hier niet aan voldoen, worden deze consulten nu niet vergoed. Vanaf 2018 komt daar verandering in. Vanaf dat moment worden schriftelijke, screen-to-screen en belconsulten gelijkgesteld aan herhaalpolikliniekbezoeken waarbij de patiënt op de polikliniek gezien wordt.

Er gelden wel voorwaarden voor een e-consult met betrekking tot zorginhoud, tijd, verslaglegging en 1x face-to-face contact in het initiële subtraject

Aan deze consulten wordt door de NZa een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet het consult zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur aan de voorwaarden voldoen die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Verder moet van het consult een inhoudelijke verslaglegging plaatsvinden in het medisch dossier van de patiënt. En bij de start van een al dan niet parallel zorgtraject moet er wel een face-to-face contact met de beroepsbeoefenaar – die de poortfunctie uitvoert – plaatsvinden. Dit laatste is overigens een reeds bestaande regel. 

Wat betekent dit voor de praktijk?
Bij het registreren/declareren van een initieel (sub)traject (ZT 11 DBC) dient er dus wel minimaal 1 fysiek face-to-face contact tussen u (of een andere zorgverlener die de poortfunctie kan uitoefenen, zoals een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS)) en de patiënt te zijn (geweest). Maar dat hoeft in dat zorgtraject niet het eerste contact te zijn. Herhaal polikliniek ‘bezoeken’ kunnen dan indien gewenst via een belconsult of schriftelijk consult worden gedaan.

Bij een vervolg (sub)traject (ZT 21 DBC) is een fysiek face-to-face herhaalbezoek niet verplicht en kan het vervolg DBC-zorgproduct al valideren met alleen een bel- of schriftelijk consult. Mede om die reden zal er kritisch naar het daarvoor gedeclareerde tarief worden gekeken door de NZa en zorgverzekeraars.

In alle gevallen is het van belang zich ook bij bel- en schriftelijke herhaal consulten te houden aan de (kwalitatieve) vereisten van en ter vervanging van het tot nu toe gebruikelijke fysieke herhaal polikliniekbezoek. Uw inzet en honorering moeten daar bij aansluiten. Een e-consult moet volgens de regelgeving zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Het betekent ook dat de tijdsduur van een e-consult kan variëren zoals uw herhaalbezoek in tijdsduur kan variëren.

Een belcontact om bijvoorbeeld. een afspraak te verzetten valt dus niet onder de genoemde definitie. Ook een telefonische uitslag waarvoor de patiënt regulier niet naar de polikliniek zou komen, behoort niet tot een belconsult.

De medisch specialisten hebben de verantwoordelijkheid om de e-consulten op gepaste wijze te registreren. De definitie voor deze consulten zoals opgenomen in de NZa regelgeving is hierbij leidend.

Vragen?
Vanuit de Federatie Medisch Specialisten is een document opgesteld met een aantal veelgestelde vragen.
Mocht u nog een aanvullende vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. A.C. van Harderwijk via ac.vanharderwijk@demedischspecialist.nl.