Actueel

Wie wil er meedenken over Samen Beslissen in de Federatie-projectgroep?

10-08-2017

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie wordt op korte termijn gestart met het project Samen Beslissen Geïmplementeerd. Dit project wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Samen beslissen draagt bij aan het maken van verstandige keuzes en de doelmatigheid van zorg. Echter, patiënten worden niet altijd betrokken bij de beslissingen in hun zorgtraject. Een van de barrières is de onbekendheid van medisch specialisten met gezamenlijke besluitvorming. Het is mogelijk om medisch specialisten te trainen in het implementeren van gezamenlijke besluitvorming en het toepassen van consultkaarten en/of andere keuzehulpen in de spreekkamer.

Momenteel worden door verschillende partijen initiatieven opgestart om consultkaarten en/of keuzehulpen te ontwikkelen. Voor de implementatie van deze consultkaarten/keuzehulpen is een training voor medisch specialisten over gezamenlijke besluitvorming van groot belang. Dit vraagt om een inventarisatie van bestaand trainingsmateriaal (nationaal en internationaal) en het in kaart brengen van de knelpunten en wensen van medisch specialisten bij het toepassen van gezamenlijke besluitvorming. Dit project sluit aan bij het jaarplan Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten en omvat één van haar belangrijke speerpunten.
Dr. Gérard Bremer is bereid gevonden het voorzitterschap van dit project op zich te nemen. Het project wort ondersteund door een onderwijswetenschapper en adviseurs van de Federatie van Medisch Specialisten en het Kennisinstituut.

De NVN is gevraagd om te participeren in de klankbordgroep van dit project. De overige organisaties die participeren zijn:
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en heelkunde hoofd-halsgebied
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Patiëntenfederatie

Van een klankbordgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de klankbordgroep in gevaar kunnen brengen;
  • becommentariëren van het raamwerk voor het te ontwikkelen trainingsmateriaal;
  • feedback en aanvullingen leveren op het ontwikkelde trainingsmateriaal, daarbij rekening houdende met de wensen en behoeften van de Nederlandse medisch specialist;
  • een actieve rol in het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject;
  • ondersteuning in de implementatie en het aanbieden van het ontwikkelde trainingsmateriaal via verschillende informatiekanalen.
  • De looptijd van het project is 24 maanden.

Wanneer u interesse heeft om te participeren, vragen we u dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan vereniging@neurologie.nl.