Archief

Tussentijdse uitbreiding van de opleidingsgroep

18-07-2014

Steeds vaker wordt samenwerking tussen ziekenhuizen gezocht en daarmee samenhangend tussen opleidingen neurologie. Wat betekent dit voor de opleidingserkenning? 


Opleiding uitbreiden naar twee locaties

Indien twee ziekenhuizen fuseren (met als gevolg één Raad van Bestuur) betekent dit dat erkende opleidingen voor het zelfde medisch specialisme in deze ziekenhuizen na een redelijke overgangstermijn ook samen moeten gaan. Indien één van de ziekenhuizen (A) een erkende opleiding heeft en het andere ziekenhuis (B) niet, kan men er voor kiezen dit zo te houden, hetgeen betekent dat aios alleen opgeleid mogen worden op de locatie die erkend  is (A) door de opleidingsgroep van die betreffende locatie. Indien men opleidingsactiviteiten wil ontplooien op beide locaties dient hiervoor een aanvraag “tussentijdse uitbreiding van de opleidingslocatie” ingediend te worden bij de RGS.

Hierbij moet in het lokale opleidingsplan worden aangegeven welk(e) opleidingsonderdeel/delen op locatie B zullen plaatsvinden en welke leden van de opleidingsgroep daarvoor verantwoordelijk zijn. Als leden van de maatschap op locatie B ook aios willen begeleiden/superviseren dienen zij deel uit te maken van de opleidingsgroep en moet uit de aanvraag duidelijk worden dat zij deze taak naar behoren kunnen uitvoeren o.a. door te voldoen aan de eisen en verplichtingen m.b.t. leden van de opleidingsgroep zoals verwoord in het Kaderbesluit CCMS (art. C.3. en C.6). Aanvragen voor tijdenstijds uitbreiding naar meer locaties worden behandeld door de RGS en voorgelegd voor advies aan de PVC.


Opleidingsgroep uitbreiden - samengaan van maatschappen
Bij samengaan van lokale maatschappen tot regionale maatschappen kan zich een situatie kan voordoen waarbij ziekenhuizen A en B fuseren, ziekenhuis A een erkende opleiding heeft, ziekenhuis B niet, men de opleidingsactiviteiten beperkt wil houden tot locatie A maar de leden van maatschap B ook werkzaam zullen zijn op locatie A en daarbij ook aios begeleiden.   Hierbij zal er aan de opleidingsinhoud en locatie niets veranderen maar moet de opleidingsgroep wel uitgebreid worden met de leden van maatschap B die i.h.a. geen ervaring hebben met opleiden.

Voorheen was het niet gebruikelijk om, als er nieuwe leden toegevoegd werden aan een opleidingsgroep dit ter goedkeuring voor te leggen aan de PVC, omdat dit veelal aanvullingen van verloop binnen de opleidingsgroep betrof en het meestal om één hooguit twee leden tegelijk ging. In de hierboven geschetste situatie kan dit anders zijn en kan b.v. een opleidingsgroep van 5 leden plotseling uitgebreid worden met 5 nieuwe leden die geen van allen opleidingservaring hebben.

Vanaf 1 juli 2014 zal de RGS de aanvragen/mededelingen betreffende uitbreiding van de opleidingsgroep zoals hierboven geschetst voorleggen aan de PVC van het betreffende medisch specialisme.

De opleider dient aan te tonen dat de nieuwe leden van de opleidingsgroep voldoen aan art. C.3 en C.6 van het Kaderbesluit CCMS en aan te geven hoe de kwaliteit van de opleiding geborgd is. De manier waarop de opleider dit aantoonbaar kan maken is b.v. door aanpassing van het lokale opleidingsplan, aanpassing van het document (of de betreffende paragraaf in het lokale opleidingsplan) “taken en verplichtingen leden van de opleidingsgroep” en door het verstrekken van een overzicht van de didactische scholing van de nieuwe leden van de opleidingsgroep.