Coronavirus / COVID-19

Algemene informatie Coronavirus / COVID-19

29 mei 2020: NZA publiceert nieuwe versie urgentielijst medisch-specialistische zorg
De NZa heeft een herziene versie van de urgentielijsten op de website geplaatst . Ook de uitleg over het gebruik van de lijsten is aangepast, naar aanleiding van het kritische commentaar van meerdere medisch-specialistische verengingen (waaronder de NVN) op de eerdere uitleg.
De urgentielijst moet houvast bieden bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Op basis van deze lijst kan de NZa tevens op regionaal/landelijk niveau de voortgang volgen, en zorgen we er voor dat verschillen in snelheid van het opschalen zichtbaar worden. Dit is nodig om actie te ondernemen als blijkt dat mensen in regio's die relatief zwaar getroffen zijn door het coronavirus met hun zorgvraag veel langer moeten wachten op passende zorg dan mensen in minder zwaar getroffen regio's. Hoe de zorg in de regio precies wordt opgeschaald, zal binnen de bestaande regionale structuren worden afgesproken en door de NZa worden gemonitord.

 20 april 2020: Wetenschappelijke Verenigingen prioriteren opstart reguliere zorg 
NZa publiceert lijst reguliere zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met de Federatie Medisch Specialisten en andere zorgpartijen afspraken gemaakt over de hervatting van de reguliere zorg. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen, heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld. Deze lijst is onlangs door de wetenschappelijke verenigingen voorzien van een zogeheten ‘urgentie indicatie’, bedoeld voor verdeling van zorgcapaciteit.  

Vervolgens heeft de NZA het Zorginstituut Nederland gevraagd hiervan een gevalideerde lijst  te maken die aangeeft in welke volgorde uitgestelde reguliere zorg kan worden hervat. De nu gepubliceerde lijst is een stuk uitgebreider dan de lijst die oorspronkelijk aan de NVN voor commentaar is voorgelegd – de NVN heeft dus lang niet alle indicaties van commentaar kunnen voorzien. Bovendien verschilt het doel (prioritering van zorg in plaats van verdeling van zorgcapaciteit).

Op deze lijst (die ook in de media is gepubliceerd) kunnen niet-coronapatiënten zien op welke termijn ze naar verwachting aan hun aandoening worden geholpen. Een deel van de patiënten die aandoeningen hebben die op de lijst staan, wordt nu al geholpen.
 
We willen wel enkele kanttekeningen plaatsen bij (het gebruik van) de lijst. Met nadruk moet worden vermeld dat deze lijst is opgebouwd uit DBC codes, en niet gebaseerd is op de klachten bij presentatie. Daarnaast moet ieder zich realiseren dat de indicatie voor spoed, naast de neurologische/neurochirurgische diagnose (zoals ook voor de meeste niet-neurologische ziekten) afhangt van de ernst, ontstaanswijze en duur van de klachten. Verder bepaalt de context van de patiënt (onder meer de leeftijd, behandelwensen, kwetsbaarheid en co-morbiditeit) de prognose. De neuroloog dient dus bij gebruik van deze lijst in alle gevallen bovenstaande in ogenschouw te nemen.
De NZa heeft bij navraag aangegeven dat de “urgentielijst medisch-specialistische zorg” vooral is bedoeld als instrument ter ondersteuning van (lokale) keuzes bij het opstarten en opschalen van reguliere zorg. “Het inschatten van de urgentie van een zorgvraag is de kern van het werk van zorgprofessionals en erg afhankelijk van de kenmerken van de individuele patiënt. De lijst is een hulpmiddel dat hierbij houvast kan geven en een gemeenschappelijke taal creëert voor de zorgprofessionals die werkzaam zijn in de sector.”
 
Omdat denkbaar is dat er de komende tijd sprake is van voortschrijdend inzicht, wordt de urgentielijst als een levend document beschouwd.

16 maart 2020: Vanuit het bestuur NVN:
Het nieuws over het coronavirus / COVID-19 volgt elkaar snel op. Wij zullen u de aankomende tijd via extra nieuwsbrieven op de hoogte houden van zaken die voor de neurologie van belang zijn. Voor actuele informatie adviseren wij u om regelmatig de website van de Federatie Medisch Specialisten te raadplegen.

Er komen veel vragen binnen bij de NVN en bij de NVN-werkgroepen over het coronavirus en hoe om te gaan met immunomodulerende middelen en bescherming tegen COVID-19. 
Uiteraard zijn er de maatregelen van het RIVM, inclusief de sociale onthouding: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Electieve zorg en spoedzorg
Verder raden we u aan om patiënten zoveel mogelijk, als dit binnen het ziekenhuis gestelde beleid past, op afstand te behandelen. Beoordeel hiervoor wie er daadwerkelijk live gezien moet worden in het ziekenhuis, en wie ook (in ieder geval initieel) telefonisch gesproken en behandeld kan worden. Door veel neurologen in het land worden deze telefonische contacten vanuit huis gedaan.

Voor neurologische spoedzorg blijven ziekenhuizen gewoon open, maar voor electieve, veelal poliklinische zorg adviseren we om te kijken naar alternatieven (telefoon of beeldbellen). 

De beschikbaarheid van electieve diagnostische en neurochirurgische capaciteit zal de komende weken drastisch afnemen. Daar kan in de triage voor de polikliniek rekening mee gehouden worden.

Mogelijke neurologische problemen en complicaties door COVID-19
Het is nog niet duidelijk of neurologische ziektebeelden direct veroorzaakt worden door COVID-19, of dat dit komt door een indirecte respons op het virus in het lichaam. Genoemde neurologische problemen zijn: (tijdelijk) afwezige reukzin, spierpijn en hoofdpijn, Maar mogelijk ook beroertes, delier en epilepsie lijken bij COVID-19 voor te komen (bron: artikel in Neurology Today, 27 maart 2020).

Wilt u de neurologische ziektebeelden die u ziet in samenhang met COVID-19 aan ons melden, zodat we een landelijk overzicht kunnen opstellen en daarmee elkaar kunnen informeren?

Delen van ervaringen
Er lijkt grote behoefte aan inzicht en ervaringen van anderen. Het delen daarvan heeft voor de hele beroepsgroep een meerwaarde. De NVN verzamelt graag uw ervaringen om die met uw collega’s elders te delen. Stuur een mailbericht waarin u vertelt hoe de dagelijkse praktijkvoering onder de huidige omstandigheden is - hoe verloopt de poli, hoe is de acute neurologie geregeld, is er deelname in een flexpool en wat zijn de ervaringen daarmee, etc.

Uw ideeën en/of ervaringen kunt u delen door deze te sturen naar vereniging@neurologie.nl. We zullen deze (na redactionele selectie) op de website (ledendeel) plaatsen.

E-learning Interne geneeskunde voor niet-internisten
Veel coronapatiënten worden in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde en daar geholpen door onder andere basisartsen en medisch specialisten die geen internist zijn. Om deze groep zorgverleners zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken op de afdeling Interne Geneeskunde ten tijde van COVID-19, heeft de vereniging voor internisten een e-learning ontwikkeld.

Bij het ontwikkelen van de e-learning is gebruik gemaakt van ontwikkelde materialen vanuit de getroffen ziekenhuizen. De e-learning bevat onder andere informatie over COVID-19, hygiëne, infectiepreventie en veilig werken. Artsen en medisch specialisten die deze e-learning hebben gevolgd, kunnen basiswerkzaamheden verrichten onder supervisie van een internist. Op deze manier wordt goede zorg geborgd op de klinische afdelingen, waarbij de internist beschikbaar blijft voor de opvang en zorgverlening specifiek voor de huidige COVID-19 patiënten.  
Klik hier om naar de e-larning te gaan.

Opleiding en opleidingsvisitaties
Op de website van de KNMG is een FAQ Medische Vervolgopleiding geplaatst. Daarin staat veel informatie voor aios-en over de gevolgen van de coronacrisis voor hun opleiding. Het Kern Consilium Neurologie adviseert om aanpassingen te maken aan de individuele opleidingsplannen (opleiders en aios samen). U vindt het advies op het ledendeel van deze website. 

De RGS heeft bericht dat de opoleidingsvistitaties uitgesteld zijn tot 1 september 2020. Dit betekent dat er tot deze datum geen opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties plaats zullen vinden.Eind juli bekijkt de RGS opnieuw hoe om te gaan met visitaties die na 1 september gepland zijn. De afspraken voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld blijven vooralsnog van kracht.

De RGS adviseert de PVC’s dringend om te wachten met het vaststellen van nieuwe visitatiedata en het opnieuw plannen van uitgestelde visitaties tot er meer duidelijkheid is over het verloop en de gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland.  De erkenningen blijven geldig.


Meer (specifieke) informatie vindt u op de diverse webpagina's in het menu aan de rechterkant.