Coronavirus / COVID-19

Beroepsbelangen + (her)registratie en COVID-19

Tijdelijke versoepeling NZa regelgeving zorg op afstand
Om belemmeringen voor zorglevering op afstand als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus weg te nemen verruimt de NZa tijdelijk de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door de beperkende voorwaarden hiervoor in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Het gaat hierbij om de registratievoorschriften van zorgactiviteiten met betrekking tot een polikliniekbezoek, een eerste polikliniekbezoek en een herhaalpolikliniekbezoek.

Zorgaanbieders mogen tijdelijk polikliniekbezoeken registeren die in de thuissituatie plaatsvinden. Daarnaast vervalt tijdelijk de eis voor het face-to-face contact voor het multidisciplinair consult.

Dit betekent concreet dat voor eerste polikliniekbezoeken die telefonisch of schriftelijk plaatsvinden de zorgactiviteit ‘eerste polikliniekbezoek’ (ZA-code 190060) geregistreerd kan worden. Voor een screen-to-screen consult als eerste contact wordt zoals gebruikelijk ZA-code 190161 vastgelegd. De maatregel geldt ook indien de beroepsbeoefenaar op afstand contact heeft met een vertegenwoordiger van de patiënt.

Deze versoepeling van de regelgeving geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en geldt tot nader order, ofwel tot de NZa bekendmaakt dat deze versoepeling wordt opgeheven. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/verdere-versoepeling-nza-regels en op de website van de NZa: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg.

CBR en keuringen
Naar aanleiding van vragen van neurologen over de CBR-keuringen is er vanuit de NVN contact geweest met het CBR. Daarbij is aangegeven dat de gewone keuringen uitgesteld kunnen/moeten worden. Het CBR staat niet toe dat sommige keuringen telefonisch of via screen-to-screen contact plaatsvinden. 

Voor Vorderingskeuringen kan de keurend medisch specialist via het telefoonnummer van Team Uitvoeringen (06-24996738) aan het CBR aangeven dat hij of zij (in verband met het Coronavirus) niet meer wil of kan keuren. Dit nummer staat ook op de verwijsbrieven.

Te keuren personen van wie het telefoonnummer niet bekend is zullen - na melding door de neuroloog - door het CBR worden afgebeld.

Op de CBR-website staat Corona-gerelateerde informatie achter de algemene en ‘voor artsen’ links.

COVID-19 term in diagnosethesaurus

Na extra tussenuitleveringen op 7 en 23 maart is er op 8 april een nieuwe tussenuitlevering (3.10) geweest van de diagnosethesaurus, in verband met de noodzaak bepaalde concepten en afleidingen die te maken hebben met COVID-19 per direct beschikbaar te kunnen stellen in de ziekenhuizen. Hierin is  de term ‘neurologische verschijnselen door COVID-19’ toegevoegd. Hiermee kan informatie lokaal eenvoudig(er) uit het EPD worden opgevraagd ten behoeve van aanlevering aan RIVM en mogelijk ook ten behoeve van interne informatiebehoeftes.

Daarnaast zijn de afleidingen naar ICD-10 aangepast conform de meest recente ICD-10 codetabel van het RIVM (releasedatum 31 maart 2020) en zijn de afleidingen naar ICD-10 aangevuld met de manifestatie.

In de uitlevering van 17 maart (3.8) zijn ‘COVID-19’ en ‘gastro-enteritis door COVID-19’ toegevoegd, naast de twee concepten: ‘acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’ en ‘verdenking op acute respiratoire aandoening door 2019 novel coronavirus’ (welke in uitlevering 3.7 al beschikbaar waren). Alle termen en afleidingen zijn per direct beschikbaar.

In de uitlevering van 23 maart (3.9) zijn zes nieuwe termen voor het registreren van COVID-19 toegevoegd, namelijk cardiale infectie door ‘cardiale infectie door COVID-19', 'cardiomyopathie door COVID-19', 'koorts door COVID-19', 'infectie door COVID-19', 'verdenking op infectie door COVID-19' en 'dyspnoe door COVID-19’. Deze termen hebben ook afleidingen naar DBC’s voor verschillende specialismen. Alle termen en afleidingen zijn per direct beschikbaar.

Daarnaast is de ingangsdatum van de term ‘COVID-19’ gewijzigd naar 1-1-2020 zodat deze ook met terugwerkende kracht gebruikt kan worden, bij reeds lopende DBC-trajecten.

Ook is in de uitlevering 3.8 de wijziging van de omschrijving van code U07.1 verwerkt. Dit was ‘2019-nCoV acute respiratoire ziekte’ en is gewijzigd in ‘COVID-19’ zoals gepubliceerd op 16 maart 2020 door het RIVM (https://www.whofic.nl/downloads-en-links/icd-10-bestanden-voor-gebruik-in-lmrlbz, ‘ICD-10 zoals te gebruiken in de LBZ voor registratiejaar 2020’).

Alle termen en afleidingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 beschikbaar. 

Een toelichting op de wijzigingen voor de Diagnosethesaurus vindt u in de release notes en de handreiking aan de Raden van Bestuur, zoals deze op 17 maart 2020 door de Federatie van Medisch Specialisten wordt verstuurd. Deze handreiking vindt u in Mijn DHD.

(her)Registratie
De minister heeft besloten dat de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich op dit moment niet hoeven te herregistreren. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van de KNMG.