Lid worden

Informatie

Lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt toegang tot de NVN-activiteiten:

 • toegang tot het besloten deel van de website
 • digitale nieuwsbrieven met elk kwartaal een themanieuwsbrief (kwaliteit, beroepsbelangen, opleiding)
 • verenigingstijdschrift De Neuroloog 
 • wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN)     
 • lidmaatschap European Academy of Neurology (EAN)
 • korting op deelnamekosten NVN-nascholingscursussen (Biemond Cursussen)
 • gereduceerd tarief voor deelname aan de jaarlijkse NVN-Wetenschapsdagen
 • gereduceerd tarief voor de e-learning acute neurologie
 • jaarlijkse toets voor neurologen
 • jaarlijkse toets voor aios (en neurologen)
 • deelname aan de (kwaliteits)visitatie
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke onderwijsdagen voor aios
 • gratis plaatsen van vacatures op de website
 • digitaal portfolio voor aios neurologie
 • aios-leden worden automatisch lid van de Vereniging arts-assistent Neurologie (VAAN

Heeft u vragen over het NVN lidmaatschap? Mail uw vraag dan naar vereniging@neurologie.nl of bel naar 088 – 500 19 00.

Lid worden of gegevens wijzigen van lidmaatschap?
Wilt u lid worden van de NVN? Klik hier.
Bent u reeds lid en wilt u uw persoonlijke gegevens controleren of aanpassen? Klik hier

Wat doet de NVN met uw persoonsgegevens?
Klik hier voor de privacyverklaring.

Verbondenheid met de Federatie en de KNMG
Wie als praktiserend neuroloog lid is van de NVN, is daarmee ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG. Om praktische redenen wisselt de NVN persoonsgegevens uit met de Federatie. Klik hier voor de privacyverklaring van de Federatie. Indien een lid aangeeft niet akkoord te gaan met deze gegevensuitwisseling, vervalt het recht om gebruik te maken van de individuele diensten van de Federatie (o.a. juridisch advies via het Kennis- en Dienstverleningscentrum). De Federatiebijdrage in de contributie vervalt niet. 

Lidmaatschap van de LAD
Praktiserend neurologen die in dienstverband werkzaam zijn (of dat in de toekomst worden) en lid worden van de NVN, melden zich daarbij tevens (automatisch) aan als lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) met de daarbij behorende voordelen (bekijk de ledenvoordelen). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD, zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is kosteloos. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. 
De NVN zal de benodigde gegevens - eventueel via de Federatie - aan de LAD verstrekken. Lees hier de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. 
Mocht u ondanks de vele kosteloze voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie van de NVN via vereniging@neurologie.nl.

Lidmaatschap van de Vereniging Arts Assistenten in opleiding tot Neuroloog (VAAN)
Aios en anios die lid worden van de NVN, worden tevens lid van de VAAN. Indien u dit niet wilt, kunt u hierover contact opnemen met de ledenadministratie van de NVN via vereniging@neurologie.nl.

Contributie 2020

Neurologen

 

NVN-contributie:

€  898,75

Bijdrage Federatie:

€   555,25

Totale jaarlijkse bijdrage

€ 1454,-

 

 

Aios* / a(g)nios

€ 404,-

 

 

physician assistants en verpleegkundig specialisten 

€ 404,-

 

 

Buitengewone leden

€ 798,-

 

 

Senior leden

€ 353,-

*Aios-leden kunnen ook lid worden van De Jonge Specialist.

Bij inschrijving nà 1 juli wordt slechts  50% van de jaarcontributie in rekening gebracht. 

Beëindiging lidmaatschap
Opzeggingen dienen schriftelijk, vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij het bureau van de NVN te worden ingediend. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Senior lidmaatschap
Gewone leden die na hun pensioen niet meer praktiserend zijn, kunnen indien zij dit wensen en dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, aanspraak maken op het senior lidmaatschap. Senior leden die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, en voordien onafgebroken tien jaar lid zijn geweest van de vereniging, kunnen, indien zij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur, aanspraak maken op nihilstelling van de contributie. 

Voor senior leden geldt dat zij niet meer automatisch lid zijn van de Federatie medisch specialisten en dus ook geen gebruik meer kunnen maken van de (juridische)dienstverlening. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren kunnen deelnemen aan de speciaal opgerichte stichting SOVAF. Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Voor meer informatie en aanmelden bij de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar telefoonnummer 088-505 34 34.

Wijzigen lidmaatschap
Verzoeken tot wijzigingen in categorie van het lidmaatschap dienen vóór 1 december van een kalenderjaar in het bezit van het bestuur te zijn, waarna wijziging ingaat op de eerste januari van het volgende kalenderjaar. Verzoeken tot wijzigingen die na 1 december worden ontvangen, gaan in op de eerste januari van het kalenderjaar daarop.

Huishoudelijk reglement en statuten
Klik hier voor het huishoudelijk reglement en de statuten van de NVN.