Wetenschapsprijzen

Reisstipendia en bijdragen congresbezoek

1) Reisstipendia voor een stage in het buitenland 

Doel 
Het doel van de reisstipendia voor een stage is het in staat stellen van jonge neurologen (nog geen 40 jaar) in het buitenland wetenschappelijke ervaring op te doen, die vervolgens in Nederland zal worden toegepast. Het onderzoek kan deel uit maken van een promotietraject maar ook gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag doen. Aanvragen waarbij het verblijf in het buitenland voornamelijk het karakter van een aanvullende opleiding heeft, komen niet in aanmerking. 

Tijdstip van aanvraag 
Aanvragen zijn te allen tijde mogelijk. Het kan echter voorkomen dat de voor de reisstipendia bestemde opbrengsten uit het fonds tijdelijk zijn uitgeput, waardoor de aanvraag ook na goedkeuring enkele maanden moet worden aangehouden. 

Omvang van de steun 
De te verlenen steun bedraagt ten hoogste € 5.000,-. De steun kan worden gebruikt voor reis- en verblijfkosten of voor materiaalkosten. 

Vorm van de aanvraag 
Aanvragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar het bureau van de NVN  (t.a.v. de secretaris van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting). De aanvraag dient uit de volgende delen te bestaan:
- curriculum vitae
- lijst van publicaties 
- onderzoeksplan 
- een ondersteunende brief van de promotor of leider van de onderzoeksgroep
- een ondersteunende brief van de beoogde gastinstelling 
- een begroting (alle kosten die samenhangen met het buitenlandse verblijf) 
- vermelding van eventuele financiële steun uit andere bronnen 

Uitsluitsel 
De haalbaarheid en wetenschappelijke merites van het onderzoeksvoorstel zullen in eerste instantie worden beoordeeld door de neurologen uit het bestuur (prof. dr. P.J. Koudstaal, prof. dr. W.A. van Gool, dr. E.J. van Dijk, dr. M. Eurelings, prof. dr. M.A.J de Koning-Tijssen). Het bestuur van de stichting kan desgewenst elders advies inwinnen, op basis van vertrouwelijkheid. Het bestuur streeft er naar de aanvrager binnen 4 weken te laten weten of de gevraagde steun kan worden verleend. 

Voorwaarden 
De steun van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting dient te worden vermeld bij alle publicaties die – geheel of ten dele – voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek dat met steun van het reisstipendium tot stand is gekomen. Een exemplaar van deze publicaties dient aan de secretaris van de stichting (zie boven) te worden gezonden, via post of e-mail. 

2) Bijdragen voor congresbezoek in het buitenland 

Doel 
Het doel van de bijdragen voor congresbezoek is het in staat stellen van jonge neurologen of aios neurologie (nog geen 40 jaar) in het buitenland een voordracht te houden op een wetenschappelijk congres over hun eigen werk. Het onderzoek kan deel uit maken van een promotietraject; ook gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag doen. 

Tijdstip van aanvraag 
Aanvragen zijn te allen tijde mogelijk. Het kan echter voorkomen dat de voor deze bijdragen bestemde opbrengsten uit het fonds tijdelijk zijn uitgeput. 

Omvang van de steun 
De te verlenen steun bedraagt ten hoogste € 1.000,-. De steun kan worden gebruikt voor inschrijvingskosten van het congres en reis- en verblijfkosten. 

Vorm van de aanvraag 
Aanvragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar het bureau van de NVN (t.a.v. de secretaris van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting),  De aanvraag dient uit de volgende delen te bestaan: 
- curriculum vitae
- lijst van publicaties (indien van toepassing) 
- titel en samenvatting van de te houden voordracht 
- een ondersteunende brief van de promotor of leider van de onderzoeksgroep
- een kopie van een bericht van de congresorganisatie dat de voordracht is geselecteerd
- een begroting (alle kosten die samenhangen met het congresbezoek)
- vermelding van eventuele financiële steun uit andere bronnen 

Uitsluitsel 
De aanvraag zal in eerste instantie worden beoordeeld door de neurologen uit het bestuur  Het bestuur streeft er naar de aanvrager binnen 4 weken te laten weten of de gevraagde steun kan worden verleend. 

Voorwaarden 
De steun van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting dient te worden vermeld bij de eventuele publicatie die gewoonlijk volgt op de gehouden voordracht. Een exemplaar van deze publicaties dient aan het burdau van de NVN te worden gezonden via post of e-mail. t.a.v. de secretaris van de Dr. Jan Meerwaldt Stichting.