Werkgroepen

Neuro-Oncologie (LWNO)

Samenstelling bestuur
Dr. J.M.M. (Anja) Gijtenbeek, neuroloog, voorzitter
Dr. W. (Walter) Taal, neuroloog, vicevoorzitter
Dr. M. (Mark) ter Laan, neurochirurg, penningmeester
Prof.dr. P.A.J.T. (Pierre) Robe, neurochirurg
Drs. A.T. (Annemarie) Swaak-Kragten, radiotherapeut
Dr. F.Y.F.L. (Filip) de Vos, internist-oncoloog
Ir. M.A. de Peuter, adviseur IKNL
T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse IKNL

Doelstelling
De LWNO is een landelijke werkgroep vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten / uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. Eens per jaar organiseert de werkgroep een wetenschappelijke dag waarop onderzoeksresultaten worden uitgewisseld.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle betrokkenen, met name neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen, bij de behandeling van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. In de LWNO zitten vertegenwoordigers uit alle IKNL-regio's.

Werkafspraken
De LWNO heeft met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en met de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie eind 2015 werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
Normeringsrapport 6 - 2018
Het eerste SONCOS normeringdocument werd gepubliceerd in december 2012, vanuit de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand)voorwaarden waar goede oncologische zorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen. Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. Professionaliteit is dan ook het uitgangspunt van de normen en deze vormen weer een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn. Oncologische zorg is echter bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in het ieder jaar weer toenemend aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen.

In januari 2018 is het Normeringsrapport 6 'Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland' door de NVN geautoriseerd. 

Contact
Indien u vragen hebt over deze werkgroep, kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat.

E-mail: info@lwno.nl
Telefoonnummer: 088-234 69 88
Adres: LWNO, postbus 19079, 3501 DB UTRECHT

Links
Website LWNO