Werkgroepen

Neuro-Oncologie (LWNO)

1e Basiscursus Neuro-oncologie voor aios
De LWNO scholingsdag is vanwege corona wederom verzet.

De nieuwe datum is nu 25 november 2021. Het programma en informatie over inschrijving volgt. 

Samenstelling bestuur
Dr. W. (Walter) Taal, neuroloog, voorzitter
Dr. D. (Dieta) Brandsma, vicevoorzitter
Dr. M. (Mark) ter Laan, neurochirurg, penningmeester
Dr. P.C. (Philip) de Witt Hamer, neurochirurg
Drs. P.P.G. (Peter-Paul) van der Toorn, radiotherapeut
Dr. F.Y.F.L. (Filip) de Vos, internist-oncoloog
Ir. M.A. de Peuter, adviseur IKNL
T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse IKNL

Doelstelling
De LWNO is een landelijke werkgroep vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten / uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. Eens per jaar organiseert de werkgroep een wetenschappelijke dag waarop onderzoeksresultaten worden uitgewisseld.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle betrokkenen, met name neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen, bij de behandeling van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. In de LWNO zitten vertegenwoordigers uit alle IKNL-regio's.

Werkafspraken
De LWNO heeft met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en met de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie eind 2015 werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

Behandeling van meningeomen in Nederland in beeld gebracht
Meningeomen vormen een belangrijke groep intracraniële tumoren waarover nog veel onbekend is, zoals de epidemiologie, de behandelingen en de besluitvorming. Een landelijk beeld van het vóórkomen en de behandeling van meningeoom bij volwassenen in Nederland is recent gepubliceerd in de rapportage van de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR). De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben de rapportage opgesteld op basis van de geregistreerde data in de DBTR.

Meer informatie en inzien van de rapportage: https://lwno.nl/dbtr/dbtr-rapportage/

Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
Normeringsrapport 9 - 2021
Het eerste SONCOS normeringdocument werd gepubliceerd in december 2012, vanuit de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand)voorwaarden waar goede oncologische zorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen. Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. Professionaliteit is dan ook het uitgangspunt van de normen en deze vormen weer een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn. Oncologische zorg is echter bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in het ieder jaar weer toenemend aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen.

Inmiddels is de 9de editie geautoriseerd. U kunt de Normeringsrapporten downloaden via de website van SONCOS

Contact

Indien u vragen hebt over deze werkgroep, kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat.

E-mail: info@lwno.nl
Telefoonnummer: 088-234 69 88
Adres: LWNO, postbus 19079, 3501 DB UTRECHT

Links
Website LWNO