Werkgroepen

Neuro-Oncologie (LWNO)

Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie 9 april 2021
De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag. Het doel van deze dag is het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie. Vanwege restricties rondom de COVID-19-pandemie wordt deze dag online gehouden. Alle deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers via de chat.

Dit jaar worden weer twee prijzen uitgereikt:

• De Stimuleringsprijs Stichting STOP Hersentumoren voor onderzoek verricht door een (arts-)onderzoeker aan het begin van zijn/haar carrière.

• Een prijs aan een promovendus/onderzoeker voor de beste voordracht tijdens de dag. De prijswinnaars worden geselecteerd door leden van de LWNO-i.

Namens de organisatiecommissie wens ik u een interessante en leerzame dag toe.

Meer informatie is te vinden op https://lwno.nl/agenda/ en https://lwno.nl/media/1097/uitnodiging-lwno-wetenschappelijke-dag-20210409.pdf

U kunt zich inschrijven via: https://cursus.iknl.nl/cursus/wetenschappelijke-dag-lwno-2021


1e Basiscursus Neuro-oncologie voor aios

De LWNO scholingsdag is vanwege corona wederom verzet.
De nieuwe datum is nu 25 november 2021. Het programma en informatie over inschrijving volgt. 

Samenstelling bestuur
Dr. W. (Walter) Taal, neuroloog, voorzitter
Dr. D. (Dieta) Brandsma, vicevoorzitter
Dr. M. (Mark) ter Laan, neurochirurg, penningmeester
Dr. P.C. (Philip) de Witt Hamer, neurochirurg
Drs. P.P.G. (Peter-Paul) van der Toorn, radiotherapeut
Dr. F.Y.F.L. (Filip) de Vos, internist-oncoloog
Ir. M.A. de Peuter, adviseur IKNL
T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse IKNL

Doelstelling
De LWNO is een landelijke werkgroep vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten / uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. Eens per jaar organiseert de werkgroep een wetenschappelijke dag waarop onderzoeksresultaten worden uitgewisseld.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle betrokkenen, met name neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen, bij de behandeling van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. In de LWNO zitten vertegenwoordigers uit alle IKNL-regio's.

Werkafspraken
De LWNO heeft met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en met de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie eind 2015 werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)
Normeringsrapport 9 - 2021
Het eerste SONCOS normeringdocument werd gepubliceerd in december 2012, vanuit de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand)voorwaarden waar goede oncologische zorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen. Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. Professionaliteit is dan ook het uitgangspunt van de normen en deze vormen weer een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn. Oncologische zorg is echter bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in het ieder jaar weer toenemend aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen.

Inmiddels is de 9de editie geautoriseerd. U kunt de Normeringsrapporten downloaden via de website van SONCOS

Contact

Indien u vragen hebt over deze werkgroep, kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat.

E-mail: info@lwno.nl
Telefoonnummer: 088-234 69 88
Adres: LWNO, postbus 19079, 3501 DB UTRECHT

Links
Website LWNO