Werkgroepen

Neuromusculaire Ziekten (ISNO)

Samenstelling bestuur
Prof. dr. L.H. (Leonard) van den Berg, voorzitter
Prof. dr. J.J.G.M. (Jan) Verschuuren
Dr. C.G. (Karin) Faber

Doelstelling
De Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten (SONMZ) werd opgericht in 1986 als een activiteit van onderzoekers, artsen en patiënten. De stichting stelt zich ten doel:

Het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie, behandeling/genezing van neuromusculaire aandoeningen te stimuleren, onder meer door het instellen van leerstoelen te bevorderen en verbreiding van kennis hierover aan te moedigen.

In het najaar van 1993 werd het Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek (ISNO) opgericht. In eerste instantie was de opdracht van ISNO om de samenwerking tussen neuromusculaire onderzoekers te bevorderen en te onderzoeken waar en voor welke aandachtsgebieden leerstoelen voor neuromusculair onderzoek konden worden gerealiseerd. Sinds 1997 vallen de activiteiten van ISNO rechtstreeks onder de (bestuurlijke) verantwoordelijkheid van de SONMZ.

Jarenlang waren Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten en Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek (ISNO) twee verschillende gremia met één bestuur. Op 4 maart 2005 zijn zij formeel samengevoegd door de naam Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten statutair te wijzigen in Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek, afgekort Stichting ISNO. De statutenwijziging is tevens aangegrepen voor het verwerven van een artikel-24-status voor de Successiewet, zodat over legaten niet meer dan acht procent belasting betaald hoeft te worden.

Stichting ISNO heeft een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak ten opzichte van de stichting met een katalyserend, coördinerend en faciliterend karakter. De adressenlijst van Stichting ISNO omvat de namen van ruim 150 klinische en niet-klinische neuromusculaire onderzoekers in Nederland.

Informatie
ISNO Dutch Neuromuscular Research Support Centre
Postbus 85810
2508 CM Den Haag
070 - 3029722
e-mail: isno@isno.nl

Links
ISNO