Opleiding

Opleiding tot neuroloog

Geïnteresseerd in de opleiding tot neuroloog?
De folder 'Een neuroloog lost complexe puzzels op' geeft algemene informatie over de opleiding tot neuroloog. Bekijk ook de video hieronder van de KNMG -  'Een dag uit het leven van een neuroloog' voor een blik in de dagelijkse praktijk.

Start u binnenkort met de opleiding? Lees alvast een aantal praktische tips over de opleiding en meld je als lid aan bij de NVN.

Landelijke opleidingsplan NEURON2
De opleiding tot neuroloog duurt zes jaar. Het volledige curriculum is beschreven in het Neurologie Opleidingsplan Nederland 2 en bijlagen (resp. NEURON2 en Bijlagen NEURON2 - inwerkingtreding 8 maart 2017).

De opleidingsonderdelen zijn:

 • algemene neurologie
 • klinische neurofysiologie
 • neurochirurgie
 • kinderneurologie
 • intensive/medium care
 • een verdiepingsjaar bestaande uit:
  1) differentiatie in de kinderneurologie of de klinische neurofysiologie, of
  2) verdieping in 1 of meer thema`s als bedoeld in art. B.4. van het specifieke Besluit Neurologie, of
  3) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurologie, of
  4) verdieping gerelateerd aan de medisch specialistische vervolgopleidingen.

De volgorde van de opleidingsonderdelen is vrij. De invulling en de startdatum van het verdiepingsjaar wordt bepaald na het tweede opleidingsjaar. De aios in een academische opleiding volgt van deze zes jaar opleiding minimaal één jaar opleiding in een niet-academische opleidingsinstelling. De aios in een niet-academische opleiding volgt minimaal één van de zes jaar in een academische opleidingsinstelling. 

Kritieke Beroepsactiviteiten - handreiking
Gedurende de opleiding wordt de aios bekwaam in kritische beroepsactiviteiten (KBA - of EPA's: Entrustable Professional Activities). De KBA is een kernactiviteit in het dagelijkse werk van de neuroloog. Het succesvol uitvoeren van een KBA doet een beroep op het vermogen om een combinatie van verschillende competenties gelijktijdig te gebruiken. Als de aios heeft aangetoond bekwaam te zijn in de uitvoering van een KBA, zal de opleider, na overleg met de opleidersgroep, aan de aios de activiteit met het erbij afgesproken niveau van supervisie toevertrouwen. Door dit gestructureerd vast te leggen in een KBA, kan de aios verder groeien naar meer zelfstandigheid. Ter ondersteuning voor het werken met KBA's is een handreiking ontwikkeld. 

Kaderbesluit en specifiek besluit neurologie
De specifieke eisen voor de opleiding staan beschreven in het Kaderbesluit CGS en het specifiek besluit neurologie. De opleidingseisen zijn te raadplegen via de website van de KNMG. Ook biedt de KNMG (RGS) een overzichtspagina aan met informatie over de opleiding neurologie. 

Opleidingsklinieken
Elk jaar zijn er ongeveer vijftig opleidingsplaatsen voor neurologie beschikbaar. Deze opleidingsplaatsen zijn verdeeld over vijftien opleidingsklinieken (volledige erkenning). 

Overzicht opleidingsklinieken (volledig en deelerkenningen)

Onderwijs
Tijdens de opleiding worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, waaronder het landelijke cursorisch onderwijs dat wordt georganiseerd door het Consilium Neurologicum van de NVN. De aios-onderwijsdagen worden gevormd door een jaarlijks tweedaagse cursuscyclus per jaarcohort (5 cursussen gedurende de gehele opleiding) op de onderwerpen:

1. Neuroradiologie en neuro-anatomie
2. Neurofysiologie
3. Neuro-immunologie en neuro-infectiologie
4. Neurofarmacologie
5. Neurogenetica 

Daarnaast verzorgt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie een deel van het onderwijs. Zij verzorgt de KNF-dagen.
Leden: meer informatie en inschrijfformulieren over de onderwijsdagen aios neurologie vindt u op het ledendeel.  

Toetsen
De landelijke onderwijsdagen voor aios neurologie worden afgesloten met een toets. Daarnaast vinden jaarlijks landelijk twee toetsen plaats; de, voor alle aios verplichte, aiostoets en de neurologentoets. Deze toetsen worden jaarlijks ontwikkeld door de Toetsingscommissie van de vereniging en zijn alleen toegankelijk voor leden.
Leden: meer informatie over de toetsen vindt u op het ledendeel.

Opleidingsetalage: stages
Opleidingsklinieken etaleren hun stages (ter verdieping van de opleiding) via de website van de Opleidingsetalage. De opleidingsetalage wordt door de Federatie Medisch Specialisten uitgevoerd. Aios kunnen online de aangeboden stages met elkaar vergelijken.
Leden: Meer informatie over de etalagestages neurologie vindt u op het ledendeel.

Portfolio
Tijdens de opleiding beheert de aios zijn portfolio. De opleiding neurologie maakt gebruik van een online portfoliosysteem van Reconcept.
Leden: op het ledendeel vindt u meer informatie over het e-portfolio zoals instructies en weblinks.

Vakoverstijgende thema's
In NEURON2 is er extra aandacht voor niet-vakinhoudelijke thema’s in de medische vervolgopleidingen die belangrijk zijn voor het werken als neuroloog:

 • zorg voor kwetsbare ouderen 
 • kwaliteit & patiëntveiligheid 
 • doelmatigheid 
 • medisch leiderschap
 • onderwijs 
 • wetenschap

In het portfolio kunnen activiteiten binnen een vakoverstijgende thema gedocumenteerd worden. De voortgang op de vakoverstijgende thema's wordt weergegeven middels piramiden met drie niveaus: basis, verdieping en specialisatie. Uitgangspunt is dat iedere aios het basisniveau haalt. De verdieping en specialisatie zijn optioneel en volgen de individuele ambities van een aios. In NEURON2 is niet vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan om een bepaald niveau te behalen. De activiteiten waarmee aios zich in de vakoverstijgende thema's ontwikkelen kunnen zij in overleg met hun opleider vaststellen.

Het KCN heeft voorbeelden van activiteiten gebundeld, ter inspiratie voor de lokale opleidingen. De voorbeelden, en een toelichting op vakoverstijgende vaardigheden, zijn ook terug te vinden in het portfolio.

Ondersteuning voor de medische vervolgopleidingen
Op de website medischevervolgopleidingen.nl is ondersteunend materiaal beschikbaar gesteld voor aios en opleiders(groepen) om de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.