Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Aan het gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) zijn de navolgende voorwaarden verbonden. Als gebruiker van de NVN-website erkent en aanvaardt u deze voorwaarden. De NVN kan deze voorwaarden zonder nadere aankondiging of kennisgeving wijzigen.

Doel
De NVN verstrekt, zowel via de website als anderszins, uitsluitend algemene informatie. De NVN kan derhalve niet ingaan op telefonische, schriftelijke of per e-mail gestelde vragen over (individuele) neurologische problemen of andere vragen van medische aard. Vragen over een individuele situatie dienen gericht te worden tot de desbetreffende huisarts of behandelend neuroloog.

Aansprakelijkheid
De NVN heeft de website met zorg samengesteld en streeft ernaar de informatie volledig en actueel te houden. De informatie kan derhalve op ieder willekeurig moment worden aangepast. Aan de informatie op de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en de NVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade, ontstaan door het gebruik van de site of van de informatie die daarop beschikbaar wordt gesteld. Dit houdt in dat de NVN ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor onverhoopte onvolkomenheden in de op de website opgenomen richtlijnen.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de NVN vereniging@neurologie.nl.
Een uitzondering geldt voor de patiëntenfolders op deze website. De patiëntenfolders zijn bedoeld om te raadplegen, te downloaden, te printen en te verspreiden. Hiervoor hebt u derhalve geen toestemming van de NVN nodig.

Koppeling naar NVN-website
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVN is framing en het maken van een hyperlink naar de NVN-site niet toegestaan.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De NVN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NVN-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NVN-site van kracht zijn.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.