Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Algemene voorwaarden

Organisatie
Alle bijeenkomsten worden onder regie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie uitgevoerd.

Geheimhouding
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om bijeenkomsten te organiseren of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

Inschrijven
Inschrijving voor bijeenkomsten geschiedt middels een digitaal inschrijfformulier op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Kosten en betaling
Kosten van deelname en supplementen worden gepubliceerd op het programma van de bijeenkomsten. Betaling geschiedt (elektronisch) na het invullen van het digitale inschrijfformulier. U heeft hiervoor de mogelijkheden via iDEAL of met uw creditcard. Uw inschrijving is definitief na betaling. U ontvangt ter bevestiging van uw inschrijving een e-mail.
Bij de informatie over de bijeenkomst op de website wordt vermeld of deelnemers zich ter plekke nog kunnen inschrijven. Als dat mogelijk is, brengt de NVN hiervoor € 25 (extra) administratiekosten in rekening.

Annulering door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
De NVN behoudt zich het recht voor om de bijeenkomst te annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Het reeds door de deelnemer betaalde bedrag zal in dat geval door de NVN worden terugbetaald. De deelnemer heeft daarbij geen recht op enigerlei schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.

Annuleringsvoorwaarden
Bij inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Vragen
Bij administratieve vragen ontvangt u binnen één week een reactie. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben (geen administratieve vragen) ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt er geprobeerd binnen twee weken de vraag te beantwoorden.

Klachten
Hiervoor wordt verwezen naar de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Copyright
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie handhaaft copyright op alle getoonde middelen tijdens de bijeenkomst. Van deze getoonde presentaties mag niets gefotografeerd, vermenigvuldigd of aan derden verstrekt worden.

Eigendomsrecht cursusmateriaal
Al het cursusmateriaal en aanvullend materiaal door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in verband met de bijeenkomst verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van het cursusmateriaal is de grootst mogelijke zorg besteed. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Het cursusmateriaal is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs zoals vermeld in de inhoudsopgave.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.