Zoek
 • Home
 • /
 • Kwaliteitsvisitatie
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
 • Home
 • /
 • Kwaliteitsvisitatie

Kwaliteitsvisitatie

De commissie Kwaliteitsvisitatie visiteert 1 keer in de 5 jaar elke vakgroep op basis van het geldende Normenrapport voor kwaliteitsvisitaties. Deze visitatie heeft 2 doelen:

 • de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder verbeteren;
 • toezicht houden op het professioneel handelen van neurologen.

Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stellen we ons kwaliteitsbeleid waar nodig bij.

Visitatieprocedure

 1. De NVN maakt jaarlijks een planning voor de ziekenhuizen die gevisiteerd moeten worden. Herregistratie als medisch specialist vereist dat iedere gevisiteerde neuroloog zich actief inzet bij de voorbereidingen van de visitatie. De volledige vakgroep moet dan ook aanwezig zijn op de visitatiedag. Werkt u in een zbc en neemt u niet deel aan een kwaliteitsvisitatie in een regulier ziekenhuis? Dan moet u zelf contact opnemen met ons via visitaties@neurologie.nl.
 2. U ontvangt 6 maanden voor de kwaliteitsvisitatie een link waarmee u toegang heeft tot de vragenlijsten en instrumenten in het ondersteuningssysteem Compass/Exata. Daarmee kan de vakgroep zich voorbereiden. U kan daarbij ook het stappenplan voorbereiding kwaliteitsvisitatie gebruiken.
 3. De visitatiecommissie ad hoc voert de kwaliteitsvisitatie uit op locatie. De commissie voert gesprekken met de vakgroep, aios, de verpleegkundige afdeling neurologie, de KNF-laborant, vertegenwoordigers van de medische staf en de Raad van Bestuur. Aan het einde van de middag bespreekt de commissie een voorlopige terugkoppeling van de bevindingen met de vakgroep. Van de gevoerde gesprekken worden verslagen gemaakt. Die worden opgenomen in het visitatierapport dat de commissie opstelt.
 4. Na de visitatie ontvangt de vakgroep het concept visitatierapport om het te controleren op feitelijke onjuistheden.
 5. De commissie Kwaliteitsvisitatie bespreekt het rapport tijdens één van de plenaire vergaderingen en stelt het vast.
 6. De vakgroep ontvangt het definitieve visitatierapport. De Raad van Bestuur en het Stafbestuur worden separaat geïnformeerd of de vakgroep voldoet aan de kwaliteitsnormen en over de adviezen.

Visitatierapport
De visitatiecommissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Er staan ook conclusies en adviezen in. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Op het visitatierapport is de Uitvoeringswet Algemene verordening gegegevensbescherming van toepassing. Het visitatierapport is niet openbaar.

Digitaal ondersteuningssysteem
Om het visitatieproces efficiënt te laten verlopen, gebruiken we het digitale ondersteuningssysteem Compass/Exata (https://nvn.exata.nl). Hierin zijn de diverse visitatie-instrumenten ondergebracht, die een vakgroep moet gebruiken bij een kwaliteitsvisitatie.

Zelfstandige Behandelcentra en solisten
In overleg met de commissie Kwaliteitsvisitatie besloot het NVN-bestuur voorlopig geen kwaliteitsvisitaties uit te voeren bij Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en solisten. We merken dat de visitatiemethodiek, inclusief de normen, niet goed aansluit bij de manier van werken in de ZBC’s. We ontwikkelen een nieuwe visitatiemethodiek om de adviezen, aanbevelingen en voorwaarden die voortkomen uit een visitatie beter bij de werksituatie van ZBS of solist te laten passen.

Kosten kwaliteitsvisitatie niet-leden NVN
De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een neuroloog die geen lid is van de NVN bedragen € 2.000 (excl. btw). De kosten voor deelname aan een kwaliteitsvisitatie voor een senior lid van de NVN bedragen € 525 (excl. btw). We versturen de factuur voordat de kwaliteitsvisitatie plaatsvindt. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie wordt pas verwerkt in het persoonlijk nascholingsdossier in GAIA wanneer u de factuur heeft betaald.

Reglement Kwaliteitsvisitatie
In het Reglement Kwaliteitsvisitatie hebben wij bepalingen genoteerd over de visitatieprocedure, aanwezigheid van leden van de vakgroep, de visitatiecommissie ad hoc en de aansprakelijkheid.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.