Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Normtijden en benchmarks

Oktober 2023: Bericht over benchmark LOGEX
Uit een inventarisatie blijkt dat de productie van veel vakgroepen neurologie in de afgelopen 3 jaar onder de benchmark van LOGEX uitkomt. Hoewel logischerwijs wel vaak zo geïnterpreteerd, hoeft een norm-fte onder de benchmark echter niet te betekenen dat een vakgroep of maatschap het slechter doet dan een vergelijkbare groep in een ander ziekenhuis. In een brief geven we u hierover meer achtergrondinformatie.

Normtijden
Om zorgactiviteiten en zorgproducten binnen een specialisme met elkaar te kunnen vergelijken gebruiken we normtijden. We noemen dat ook wel de medisch-specialistische tijdsbesteding. De normtijd geeft een weging aan de relatieve tijdsbesteding en zorgzwaarte van een zorgproduct of -activiteit binnen een specialisme. Normtijden zijn dus niet bruikbaar om vergelijkingen tussen specialismen te maken.

Jaarlijks vastgesteld
Jaarlijks stelt LOGEX op basis van input van de Beroepsbelangencommissie (BBC) een lijst van normtijden vast. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • Zorgactiviteiten: overzicht van alle geldende zorgactiviteiten binnen de neurologie, inclusief normtijd en percentage van het totaal aantal normuren.
  • Zorgproducten: overzicht van alle geldende zorgproducten binnen de neurologie, inclusief normtijd, percentage van het totaal aantal normuren en onderliggende zorgprofielen.

Verfijning 2023 en 2024
De BBC heeft de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct in 2023 verder verfijnd. Voor 2024 is weer een nieuwe lijst vastgesteld. Wilt u een lijst met normtijden voor een eigen analyse? Vraag dan de lijst normtijden 2024 op bij de BBC.

Benchmarks
Veel ziekenhuizen gebruiken het benchmarkmodel van LOGEX om voor medisch specialisten een aantal zaken inzichtelijk te maken, zoals:

  • de zorgactiviteiten en trends per vakgroep;
  • de daaraan gerelateerde efficiency;
  • het verbruik van middelen en kosten;

Daarnaast wordt het gebruikt om de norm fte inzet vast te stellen, als basis voor de verdeling van honorarium binnen het medisch-specialistisch bedrijf of de (combi)coöperatie.

Peergroup
Het zorgvuldig selecteren van een peergroup is bij benchmarken belangrijk: ‘Aan wie kan ik mij het beste spiegelen?’ LOGEX gebruikt de grootte van het ziekenhuis als beste schatter voor de onderlinge vergelijkbaarheid en deelt haar benchmark op in drie categorieën van algemene ziekenhuizen:

  • STZ – Stichting Top Klinische Ziekenhuizen (grotere ziekenhuizen)
  • OvA – Overige Algemene Ziekenhuizen (middelgrote ziekenhuizen)
  • SAZ – Samenwerking Algemene Ziekenhuizen (kleinere ziekenhuizen)

Alleen vakgroepen van hetzelfde specialisme worden met elkaar vergeleken, aangezien de werkzaamheden tussen verschillende specialismen niet te vergelijken zijn. Bij het gebruik van de benchmark blijkt dat telkens wel weer duidelijk uitgelegd te moeten worden.

Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel
De afgelopen tijd zijn veel medisch-specialistische zorginstellingen overgegaan van een prestatie(verdeel)model naar een capaciteitsbegroting(verdeel)model. Het doel hiervan is om het leveren van passende zorg nog beter te kunnen faciliteren. De Federatie Medisch Specialisten heeft een handreiking gemaakt met achtergronden, handvatten en tips voor deze transitie.

Ex-ante benchmark 2022 en 2023 (capaciteitsbegroting)
De ex-ante benchmark 2022 is gebaseerd op productiecijfers en formaties van 2019. Dit is vanwege het neutraliseren van Covid-19 in de norm. Na-registraties en fte-correcties over het jaar 2019 zijn meegenomen om de benchmark te verfijnen.

De ex-ante benchmark 2023 is gebaseerd op de meest actuele inzichten op het gebied van productiviteit, opgebouwd uit productie en formatie. Deze productiecijfers zijn gebaseerd op de meest recente productiedata over 2022 (realisatie, prognose en productiebegroting), gespiegeld aan de 2022 formaties. Daar waar relevant zijn deze inzichten verrijkt met historische data.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.