Zoek
 • Home
 • /
 • Opleidingsvisitatie
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
 • Home
 • /
 • Opleidingsvisitatie

Opleidingsvisitatie

Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken wordt elke opleiding gevisiteerd. Dit gebeurt eens in de 5 jaar, en zo nodig vaker. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) besluit op basis van het rapport van de visitatiecommissie om de erkenning als opleidingskliniek te verlengen, te schorsen of in te trekken.

Doel visitatie
De visitatie heeft 2 doelen:

 1. Beoordelen of de opleiding, de opleider en de opleidingsinstelling, voldoen aan de eisen en verplichtingen van het Kaderbesluit CGS, het Besluit neurologie en het landelijke opleidingsplan NEURON2.
 2. Een continue verbetering van de kwaliteit van de opleiding stimuleren.

Inzicht door procesgegevens en indicatoren
De visitatiecommissie moet inzicht krijgen in de opzet, inhoud, uitvoering en kwaliteit van de opleiding. De visitatie vindt vooral plaats aan de hand van beschikbare procesgegevens en op basis van meerdere indicatoren, zoals kwaliteitsindicatoren, audit, D-rect, Set-Q, Effect, de kwaliteitscyclus, de plan-do-check-act-cyclus, notulen van opleidingsvergaderingen en COC-vergaderingen, et cetera.

Procedure opleidingsvisitatie

 • De RGS stuurt de erkenningsaanvraag automatisch naar de opleider.
 • Dit gebeurt 8 maanden voordat de erkenningstermijn van de opleiding afloopt.
 • De opleider vult de formulieren in en retourneert deze uiterlijk 26 weken voor afloop van de opleidingserkenning.
 • De RGS verzoekt de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) die behoort bij de wetenschappelijke vereniging om een visitatiecommissie samen te stellen. De opleider ontvangt hierover een voortgangsbericht en het visitatiewerkdocument.
 • De PVC bepaalt binnen 4 weken na het verzoek van de RGS een visitatiedatum en de samenstelling van de visitatiecommissie. Dit wordt doorgegeven aan de RGS en aan de opleider.
 • De visitatiecommissie voert de visitatie uit. De visitatie moet uiterlijk 14 weken voor afloop van de opleidingserkenning plaatsvinden.
 • De visitatiecommissie stuurt binnen 6 weken na de visitatie het visitatierapport naar de RGS. De RGS kan vragen om aanvullende informatie, een nadere toelichting of aanpassing.
 • De RGS bespreekt binnen 6 weken na ontvangst het visitatierapport in haar vergadering.
 • De opleider ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van het visitatierapport een brief met daarin de (voorgenomen) beslissing.

Meer informatie
Voor aios is er een informatiefolder over de visitatie, inclusief een vragenlijst om u voor te bereiden. Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.

Regionaal visiteren
De komende jaren zetten we stappen om regionaal visiteren in te voeren. Regionaal visiteren richt zich op meerdere vervolgopleidingen van één medisch specialisme in een samenwerkingsverband. Dit geeft inzicht in de inhoud en samenhang van een medisch-specialistische vervolgopleiding. Een regionale visitatie gaat over de opleiding, het specifieke opleidingsonderdeel in de deelnemende instelling(en) en over de wijze waarop wordt samengewerkt. Deelname aan regionaal visiteren voor samenwerkingsverbanden van opleidingen is vrijwillig. Sinds juni 2021 vinden de eerste regionale visitaties plaats. Na de uitvoering van de eerste 2 tot 4 visitaties volgt een evaluatie en voert de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten waar nodig verbeteringen door.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.