Zoeken
 • Home
 • /
 • Resultaten Loopbaanmonitor 2024 voor neurologie
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white
 • Home
 • /
 • Resultaten Loopbaanmonitor 2024 voor neurologie

Resultaten Loopbaanmonitor 2024 voor neurologie

Loopbaanmonitor Medisch Specialisten
De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten is een tweejaarlijks onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van alle (toekomstig) medisch specialisten, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers in Nederland. Tussen 9 januari en 28 februari 2024 vulden 10.333 respondenten vanuit alle medisch specialismen de tweede editie van de loopbaanmonitor in, waaronder 548 neurologen (in opleiding). Op het dashboard van de Loopbaanmonitor vindt u de uitgebreide en gedetailleerde resultaten van 2024 en die van 2022 (door op ‘Enquêtejaar’ te filteren).

Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk te beseffen dat op grond van de ervaringen bij de analyse in de eerste versie in 2022, de vragen in 2024 soms iets anders zijn gesteld. Sommige vragen van 2022 zijn niet opnieuw gesteld en aan de andere kant zijn er nieuwe vragen toegevoegd. Voor die onderwerpen is er dus geen inzicht in de trend. Dit geldt ook voor de specifieke vragen die  uitsluitend aan neurologen zijn gesteld, deze vragen zijn in 2022 niet gesteld.

In het dashboard wordt voor 2024 wel een uitsplitsing gemaakt tussen alle gebruikte carrièrefases van medisch specialisten: aios, startend, mid-career en senior career. In het dashboard van 2022 is alleen een uitsplitsing mogelijk tussen aios en medisch specialist.

Belangrijkste resultaten neurologie
In twee infographics vindt u de belangrijkste resultaten van de loopbaanmonitor 2024 voor de neurologie, gespecificeerd voor neurologen en aios neurologie.
Klik op het plaatje van de infographic om meer gegevens te zien.

   

 


Wilt u meer lezen? Wij geven hieronder een toelichting.
NB: niet alle vragen zijn door alle respondenten ingevuld – de noemer in de berekening van de percentages is dus niet altijd gelijk.

 1. Respondenten

Het aantal respondenten is in absolute zin iets afgenomen ten opzichte van 2022, maar in relatieve zin niet. In beide jaren lag de respons van het totale bestand in de neurologie (35%) een stuk hoger dan die van alle specialismen samen (29%).
2022: 574 respondenten neurologie, waarvan 210 aios en 364 neurologen
2024: 548 respondenten neurologie, waarvan 199 aios en 349 neurologen

Het percentage vrouwelijke respondenten in de neurologie is gegroeid van 63,4% in 2022 naar 66% in 2024, en ligt zo’n 8% hoger dan dat in alle specialismen samen.

Carrièrefase respondenten 2024

Carrièrefase Aantal % van respondenten % van totale groep (1567 volgens RGS)
Aios neurologie 199 36% 59%
Startend neuroloog 73 13% 27%
Mid-career neuroloog 213 39% 33%
Senior-career neuroloog 63 12% 20%
TOTAAL 548 1567

In totaal is 60% van de neurologen gepromoveerd en 4% is bezig met een promotietraject. Bij de aios is dit respectievelijk 32% en 30%. Bij beide groepen was voor twee derde van de respondenten interesse in onderzoek de primaire reden voor het starten van een promotietraject.

 1. Werkvorm en arbeidsvoorwaarden

64,6% van alle respondenten uit de neurologie verricht de directe patiëntenzorg in een algemeen of STZ ziekenhuis, 34,6% in een UMC, 0,6% als zelfstandige. Exclusief aios zijn die percentages 78,2%, 28,6% en 0,9%. Opvallend is dat geen van de respondenten de antwoordoptie ZBC heeft aangegeven.

Het aandeel van neurologen in loondienst bedraagt 47%, dat is 16% minder dan het gemiddelde in alle specialismen.

Het grootste deel van de neurologen (87,6%) heeft een vast contract, 2% een tijdelijk contract met uitzicht op vast en het overige deel (10,6%) een tijdelijk contract. Het percentage neurologen met een vast contract is 5% hoger dan dat van alle medisch specialismen.

Het aantal FTE volgens contract is als volgt verdeeld:

>1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 <0,6
Neurologen (N=161) 2% 20% 16% 45% 8% 8% 2%
Aios neurologie (N=199) 2% 42% 17% 38% 1% 1%
 1. Werktijden

In 2024 werkt 27%  van de neurologen en aios meer dan 50 uur per week (aios 25%, neurologen 28%). De piek ligt bij de mid-career (29%). In 2022 was dat aantal 34% (aios 39%, neurologen 31%). Deze aantallen liggen voor de aios op hetzelfde niveau als de neurologen: zo’n 3% hoger dan het gemiddelde van alle medisch specialisten.

In 2024 geeft 87% van de neurologen (in opleiding) (91% van de aios, 84% van de neurologen) aan dat ze minder dan 46 uur per week wensen te werken. Dit percentage ligt in lijn met dat voor alle medisch specialisten. In 2022 was het totaal in de neurologie nog 83% (aios 93%, neurologen 78%). De wens is dus vooral onder neurologen gegroeid.

Het percentage respondenten dat meer werkt dan hij/zij zou willen (78%) ligt in de top 3 van alle specialismen.

In de in 2024 aan de Loopbaanmonitor toegevoegde neurologiespecifieke vragen is aan diegenen die meer werken dan ze eigenlijk wensen gevraagd wat de redenen daarvoor zijn. De belangrijkste reden die (heel vaak) wordt aangegeven is “er zijn formatieproblemen in de vakgroep”. Er wordt ook opvallend vaak ingevuld “Ik denk dat ik anders geen goede neuroloog ben”. Het doen van diensten wordt juist opmerkelijk weinig aangegeven als reden. “Te veel taken” en “administratieve lasten” worden wel vaak als reden gegeven.

Veel van de respondenten geven aan neventaken (vaak meerdere) te verrichten. Van de neurologen zegt 33% een functie binnen de NVN te hebben, van de aios geeft 26% aan een functie binnen de VAAN of NVN te vervullen. 77% van de neurologen resp. 47% van de aios die de vraag beantwoordden gaven aan één of meerdere nevenfunctie(s) te vervullen binnen de eigen vakgroep/zorginstelling.

 1. Werkplezier

In de Loopbaanmonitor wordt werkplezier afgemeten aan een aantal factoren, Hierbij wordt de Utrechtse Bevlogenheid Schaal gebruikt.

65% van de neurologen geeft aan vaak of bijna altijd enthousiast te zijn over hun baan – dat is 4% minder dan het gemiddelde van alle medisch specialisten en een forse daling (met 24%!) ten opzichte van 2022. Daarentegen geeft 10% aan slechts af en toe of nooit tevreden te zijn (dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van alle specialisten en ook aan het percentage in 2022). Onder de aios neurologie is 75% vaak of bijna altijd enthousiast (4% minder dan onder alle aios samen), eveneens een verslechtering (met 9%) ten opzichte van 2022.

In 2022 gaf 98% van de neurologen en alle aios aan vaak of (bijna) altijd trots te zijn op hun werk en niemand was dat slechts af en toe of nooit. Bij alle specialisten samen was toen 79% van de respondenten vaak of bijna altijd trots en 5% af en toe of nooit. In 2024 zijn nog 77% van de neurologen en 88% van de aios neurologie vaak tot altijd trots (dat ligt voor de neurologen nu een 3% lager en voor de aios juist 6% hoger dan voor alle specialisten samen), terwijl 5% resp. 1% aangeeft dat af en toe of nooit te zijn.

In 2024 geeft 89% van de neurologen en 98% van de aios aan (zeer) tevreden te zijn over de samenwerking met collega’s. Bij de aios ligt dat percentage 4% boven het gemiddelde van alle medisch specialisten. Ten opzichte van 2022 is percentages van de neurologen iets gedaald, van de aios niet.

De gemiddelde score voor werkplezier (berekend uit een aantal in de Loopbaanmonitor gemeten factoren) is in 2024 voor neurologie 3,47 (in 2022 was dit 3,48). Ten opzichte van de andere specialismen is dat laag.

 1. Tevredenheid

Werkdruk
In 2024 geeft 42% van de neurologen aan (zeer) ontevreden te zijn over de werkdruk tegenover 31% (zeer) tevreden. Veel meer neurologen zijn ontevreden over de werkdruk dan het totaal van alle medisch specialisten samen (de percentages zijn daar 30% resp. 41%). Ook voor aios neurologie geldt dat zij in grote mate ontevreden zijn over de werkdruk (29% tegenover 34% (zeer) tevreden) – ook hier is de ontevredenheid veel groter dan voor de totale groep aios (24%/45%). In 2022 waren de cijfers voor neurologen 29% ontevreden resp. 37% tevreden en voor aios neurologie 36% resp. 27% – het is opmerkelijk dat in die twee jaar volgens de Loopbaanmonitor de ontevredenheid onder de neurologen fors is gestegen terwijl die onder de aios juist flink is gedaald.

In 2024 is 16% van de neurologen resp. 9% van aios neurologie (zeer) ontevreden over de combinatie van taken en werkzaamheden.

De hoeveelheid taken en hoeveelheid patiënten die in de beschikbare tijd moeten worden behandeld heeft in 2024 voor 47% van de neurologen veel en voor 27% enigszins invloed op de werkdruk; voor aios neurologie is dat 57% resp. 32% (dat eerste percentage ligt 24% hoger dan voor de gemiddelde aios). Deze vraag werd in 2022 niet gesteld.

De fysieke belasting (zoals een belastende lichamelijke houding of nachtdiensten) heeft in 2024 voor 19% van de neurologen veel en voor 21% enigszins invloed op de werkdruk. Voor 24% van de neurologen in mid-career is de invloed groot, voor aios neurologie is dat 7% resp. 26%. Voor neurologen ligt het eerste aantal hoger dan dat voor de gemiddelde medisch specialist, maar verder zijn de percentages redelijk vergelijkbaar.

De regeldruk en administratie heeft in 2024 voor 49% van de neurologen veel en voor 31% enigszins invloed op de werkdruk; voor aios neurologie is dat 65% resp. 29%. Het eerste percentages ligt voor de neurologen 5% en voor de aios 15% hoger dan die voor de gemiddelde medisch specialist en aios.

Werk-privé balans
In 2024 is 31% van de aios en 29% van de neurologen (zeer) ontevreden over de werk-privé balans. Het gemiddelde voor alle medisch specialisten is hier 30% resp. 25%. In 2022 gold dat voor resp. 39% van de aios neurologie en 25% van de neurologen. Blijkbaar is de onvrede onder de aios dus verminderd.

Rooster
In 2024 is 25% van de aios en 27% van de neurologen (zeer) ontevreden over het rooster (inclusief rust- en hersteltijd). Het gemiddelde van alle medisch specialisten is hier 23% resp. 19%. Voor de neurologie waren deze aantallen in 2022 resp. 30% en 23%.

Inkomen
Bij de neurologie is 88% van de neurologen en 57% van de aios (zeer) tevreden over het inkomen; 3% resp. 16% is ontevreden. Die positieve aantallen liggen een stuk boven het gemiddelde van alle medisch specialisten (80% resp. 49%). In 2022 was 74% van de neurologen en 79% van de aios neurologie (zeer) tevreden over het inkomen.

Opleiding
Van de groep aios neurologie is 80% (zeer) tevreden over de opleider. Dit percentage ligt hoger dan voor de groep aios van alle medisch specialismen samen (77%). Over het opleidingsklimaat is 86% van de aios neurologie (zeer) tevreden), versus 77% van aios van alle medisch specialismen.

57% van de aios neurologie is (zeer) tevreden over de ruimte voor ontwikkeling in niet-klinische competenties, 16% is hierover (zeer) ontevreden, het resterende deel is niet persé tevreden maar ook niet ontevreden. De tevredenheid is binnen de aiosgroep neurologie hoger dan binnen alle specialismen samen: 51% (zeer) tevreden, 15% (zeer) ontevreden.

Van de aios neurologie geeft 28% aan zeer regelmatig (55% wel eens) minder tijd voor zijn opleiding te krijgen, omdat hij/zij ingezet wordt om formatieproblemen (zoals het tekort aan anios) op te lossen. Van deze groep geeft twee derde aan het idee te hebben dat daardoor leerdoelen niet (volledig) kunnen worden behaald – en van díe groep heeft ruim een derde het idee dat die later in de opleiding niet meer kunnen worden ingehaald.

 1. Carrièrewensen en ambities

Van de aios neurologie die respondeerden weet ruim 10% nog niet of hij/zij na de opleiding als medisch specialist wil werken. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2022.

Het merendeel wil na de opleiding in centraal- of west Nederland gaan werken.

Van de neurologen in de senior-career fase verwacht 33% vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2022. Voor alle specialismen is dit percentage in 2024 35% en was dit in 2022 33%. Aan de andere kant verwacht 20% van deze groep door te werken tot ná de AOW-leeftijd.

De helft van de neurologen in de senior-career fase verwacht in staat te zijn om tot het eind van de carrière diensten te blijven, een kwart wil dat alleen onder voorwaarden en een kwart helemaal niet.

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.