Actueel

Invoering kwaliteitsstandaard 'Acuut Herseninfarct' succesvol

04-10-2018

Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij de behandeling van het acute herseninfarct is sinds 1 januari 2017 onderdeel van het basispakket. De minister van VWS besloot hiertoe na een positief advies van het Zorginstituut. Wel gaf de minister als voorbehoud dat de betrokken partijen, onder regie van het Zorginstituut, een kwaliteitsstandaard moesten opstellen die alle partijen ondersteunden. Inmiddels hebben de partijen de standaard succesvol ingevoerd en zijn zij tot goede afspraken gekomen over de zorg bij een acuut herseninfarct.

Goede zorg bij acuut herseninfarct
Met het vaststellen van de kwaliteitsstandaard ’Acuut Herseninfarct’ in 2017, zijn partijen (waaronder de Nederlandse Vereniging voor Neurologie) overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct, en de intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden.

Deze kwaliteitsstandaard bevat:

  • een richtlijn voor goede zorg
  • een voorbeeldprotocol voor inbedding van IAT in de spoedzorgketen
  • een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen
  • een set kwaliteitsindicatoren
  • patiënteninformatie

Invoering afspraken in de regio
Bij de implementatie moesten ook regionale spreiding en doelmatigheidsaspecten meegewogen worden. Het LNAZ (landelijk Netwerk Acute Zorg) is in juni 2017 door de partijen gevraagd om regie te nemen in de totstandkoming van afspraken in de regio. De LNAZ heeft de betrokken partijen verzocht in het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te komen tot afspraken over implementatie van deze kwaliteitsstandaard. Inmiddels zijn de gemaakte afspraken ingevoerd:

  • Momenteel zijn 17 ziekenhuizen, verspreid over het land, actief als IAT-centrum. Er zijn plannen om in samenwerking met het AMC een IAT centrum in Alkmaar te openen, om de toegankelijkheid in Noord Holland vergroten. 
  • In alle regio’s is het regionale voorbeeldprotocol geïmplementeerd en zijn verwijs- en terugverwijs afspraken tussen ziekenhuizen gemaakt. Hiermee is IAT landelijk opgenomen in de keten.

Nog niet in alle regio’s worden patiënten die voor IAT in aanmerking komen naar het dichtstbijzijnde IAT centrum gebracht. Dit vraagt nog om extra aandacht, omdat het niet in het in het belang van de patiënt lijkt.

IAT is nog volop in ontwikkeling. Er wordt verwacht dat in de toekomst patiënten die zijn aangewezen op IAT beter geselecteerd kunnen worden.

Kwaliteitsgegevens over de geleverde zorg
In 2019 komen de afgesproken indicatoren beschikbaar via de Transparantiekalender. Met de verzamelde kwaliteitsgegevens in de ROAZ-regio’s zullen de partijen in 2019 zelf in staat zijn om deze zorg te evalueren en heeft de IGJ informatie om te kunnen handhaven wanneer dat nodig is. Het Zorginstituut adviseert de minister dan ook om verdere evaluatie en monitoring bij de betrokken partijen te laten.

Bron: Zorginstituut Nederland, 3 september 2018