Actueel

Oproep voor nieuwe visitatoren neurologie voor kwaliteitsvisitaties

18-06-2020

De commissie Visitatie heeft dringend behoefte aan nieuwe visitatoren die in de dagelijkse praktijk als algemeen neuroloog hun vak uitoefenen. Voor de komende 2 jaar is het namelijk essentieel dat de commissie Visitatie over voldoende visitatoren beschikt om de visitaties optimaal te kunnen gaan uitvoeren.

Over de commissie Visitatie

  • De commissie Visitatie is een vaste commissie van de NVN.
  • De commissie adviseert het bestuur van de NVN ten aanzien van het kwaliteitsvisitatiebeleid van de NVN.
  • De commissie verricht kwaliteitsvisitaties aan de hand van de actuele handleiding kwaliteitsvisitaties en reglement kwaliteitsvisitaties en beoordeelt en bevordert de kwaliteit van de neurologische zorgverlening op grond van de vigerende Kwaliteitsnormen Neurologie van de NVN. De NVN beoogt hiermee de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder te verbeteren en toezicht te houden op het professioneel handelen van neurologen. Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stelt de NVN in een cyclus van vijf jaar haar kwaliteitsbeleid zo nodig bij. 
  • De commissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Tevens zijn er conclusies en adviezen in opgenomen. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.
  • De commissie coördineert onderhoud aan de Kwaliteitsnormen Neurologie zoals vastgesteld door het bestuur van de NVN.

Interesse
Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt zou zijn voor deze functie of heeft u vragen, dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl of mvanderwielen@neurologie.nl