Patiëntenvoorlichting

CBR - rijgeschiktheidsbeoordeling

Toelichting voor patiënten: standpunt NVN rijgeschiktheidsbeoordelingen met rapportageformulieren CBR door behandelend neuroloog 

Update keuring gedurende Coronavirus (april 2020)

Zowel het ministerie van IenW als het CBR zijn gezien de Coronacrisis en de bijhorende maatregelen tot de conclusie gekomen dat er creatieve oplossingen nodig zijn om rijbewijskeuringen zo veel mogelijk door te laten gaan. Een volledig onderzoek vereist in vele gevallen fysiek contact, terwijl de medische wereld zich aan de maatregelen van het kabinet houdt om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden en minimaal 1,5 meter afstand te bewaren, tenzij er een medisch noodzakelijke reden is om dit te doorbreken. Die is er voor keuringen niet en daarom zal er enige concessie gedaan moeten worden ten aanzien van de invulling van de keuringen.

Uitgangspunt

Het ministerie van IenW en het CBR zijn van mening dat het primair de professionele verantwoordelijkheid van de arts die de keuring verricht is om medische feiten op een verantwoorde manier te verkrijgen. Daar is niet altijd fysiek contact voor nodig. De keuze om keuringen op een andere dan gebruikelijke manier te verrichten is aan de arts die de keuring verricht. Hierbij is ook de keuze om dit bijvoorbeeld alleen bij bepaalde ziektebeelden te doen binnen het desbetreffende specialisme aan de professional.

Onafhankelijk keurend specialist

De onafhankelijk keurend specialisten betreft de groep specialisten die bij het CBR ingeschreven staan en waar het CBR gericht naar verwijst voor een onafhankelijke specialistische keuring. Deze specialisten hebben geen behandelrelatie met betrokkene. Voor deze groep geldt vanzelfsprekend het algemene uitgangspunt. Hierbij stelt het CBR echter wel enkele aanvullende voorwaarden.

  • Keuringen waarbij geen fysiek contact noodzakelijk is kunnen via een beeldverbinding plaatsvinden; een videoverbinding of een andere manier waarbij de keurend specialist betrokkene wel kan zien;
  • Via de camera vindt legitimatie door betrokkene plaats;
  • Voor de bevindingen die tijdens het onderzoek niet gedaan kunnen worden vraagt de specialist informatie op bij de behandelend artsen om het onderzoek zoveel mogelijk te completeren. Een tip hierbij is om betrokkene bij het maken van de afspraak te vragen om bijvoorbeeld de laatste brief van de behandelend specialist bij de huisarts op te vragen of een kopie van bijvoorbeeld het diabetesdagboek vooraf aan de keuring naar de specialist te sturen.

 

Update (april 2017): 

In 2015 is er een aanpassing geweest in de manier waarop informatie kan worden gegeven door een behandelend medisch specialist aan het CBR. De bedoeling is een vermindering van bureaucratie en snellere afhandeling van beoordeling door het CBR tegen lagere kosten voor de keurling. 

De aanpassing van de Regeling eisen geschiktheid 2000 werd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) toegejuicht en werd ook door ons geïnitieerd. Door het opruimen van onnodige bureaucratische hindernissen wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van onnodige specialistische keuringen. Doelstelling van de NVN is om het verkrijgen van een rijgeschiktheidsverklaring makkelijker, efficiënter en goedkoper te maken voor patiënten en zorgverleners. 

Er kleven aan de nieuwe procedure ook een aantal bezwaren. 

De belangrijkste bezwaren van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zijn:

  • invullen van de rapportageformulieren kan inbreuk maken op de vertrouwelijkheid van de arts-patiënt relatie;
  • het invullen van de CBR-formulieren komt de facto neer op het leveren van keurings-informatie. Dat is geen geneeskundige beoordeling maar valt buiten het medisch domein. Het kan een onafhankelijke beoordeling door uw neuroloog in de weg komen te staan en kan de behandelrelatie vertroebelen;
  • het invullen van de formulieren vormt een administratieve last, ten gunste van een keuring. De tijd die gemoeid is met het invullen van deze formulieren kan niet worden besteed aan patiëntenzorg;
  • er kan weliswaar een tarief aan u worden gedeclareerd als uw neuroloog dit formulier aan de patiënt verstrekt, maar een neuroloog zal dit over het algemeen niet doen. Het is niet gebruikelijk direct aan de patiënt te declareren omdat dit een potentiële bedreiging vormt voor de behandelrelatie. 

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie adviseert neurologen daarom niet mee te werken aan het invullen van deze nieuwe rapportageformulieren. Dat adviseren wij mede op grond van regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Het kan dus zijn dat uw behandelend neuroloog niet wil meewerken aan uw verzoek om het CBR-rapportageformulier in te vullen. Een toelichting van de KNMG op het weigeren van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven vindt u hier

Wat kunt u wel doen?

U kunt uw neuroloog vragen om een kopie van de brief aan de huisarts. U kunt deze brief aan het CBR sturen samen met uw ingevulde eigen verklaring. U kunt ook selectief informatie schrappen waarvan u vindt dat deze niet aan het CBR hoeft te worden overhandigd. De ervaring leert dat het aanleveren van informatie op dergelijke wijze zelden leidt tot aanvullende vragen of onnodige keuringen.