Patiëntenvoorlichting

CBR - rijgeschiktheidsbeoordeling

Toelichting voor patiënten: standpunt NVN rijgeschiktheidsbeoordelingen met rapportageformulieren CBR door behandelend neuroloog 

Update (april 2017): 

In 2015 is er een aanpassing geweest in de manier waarop informatie kan worden gegeven door een behandelend medisch specialist aan het CBR. De bedoeling is een vermindering van bureaucratie en snellere afhandeling van beoordeling door het CBR tegen lagere kosten voor de keurling. 

De aanpassing van de Regeling eisen geschiktheid 2000 werd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) toegejuicht en werd ook door ons geïnitieerd. Door het opruimen van onnodige bureaucratische hindernissen wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van onnodige specialistische keuringen. Doelstelling van de NVN is om het verkrijgen van een rijgeschiktheidsverklaring makkelijker, efficiënter en goedkoper te maken voor patiënten en zorgverleners. 

Er kleven aan de nieuwe procedure ook een aantal bezwaren. 

De belangrijkste bezwaren van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zijn:

  • invullen van de rapportageformulieren kan inbreuk maken op de vertrouwelijkheid van de arts-patiënt relatie;
  • het invullen van de CBR-formulieren komt de facto neer op het leveren van keurings-informatie. Dat is geen geneeskundige beoordeling maar valt buiten het medisch domein. Het kan een onafhankelijke beoordeling door uw neuroloog in de weg komen te staan en kan de behandelrelatie vertroebelen;
  • het invullen van de formulieren vormt een administratieve last, ten gunste van een keuring. De tijd die gemoeid is met het invullen van deze formulieren kan niet worden besteed aan patiëntenzorg;
  • er kan weliswaar een tarief aan u worden gedeclareerd als uw neuroloog dit formulier aan de patiënt verstrekt, maar een neuroloog zal dit over het algemeen niet doen. Het is niet gebruikelijk direct aan de patiënt te declareren omdat dit een potentiële bedreiging vormt voor de behandelrelatie. 

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie adviseert neurologen daarom niet mee te werken aan het invullen van deze nieuwe rapportageformulieren. Dat adviseren wij mede op grond van regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Het kan dus zijn dat uw behandelend neuroloog niet wil meewerken aan uw verzoek om het CBR-rapportageformulier in te vullen. Een toelichting van de KNMG op het weigeren van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven vindt u hier

Wat kunt u wel doen?

U kunt uw neuroloog vragen om een kopie van de brief aan de huisarts. U kunt deze brief aan het CBR sturen samen met uw ingevulde eigen verklaring. U kunt ook selectief informatie schrappen waarvan u vindt dat deze niet aan het CBR hoeft te worden overhandigd. De ervaring leert dat het aanleveren van informatie op dergelijke wijze zelden leidt tot aanvullende vragen of onnodige keuringen.